Specialistkurs i Kvinnors hälsa

Specialistkurs i Kvinnors hälsa 

Kursen är aktuell för vårterminen 2022.

Kursen riktar sig till psykologer som vill fördjupa sina kunskaper inom de biologiska, psykologiska, psykiatriska och sociala aspekter som är relaterade till kvinnors hälsa. Kursen förmedlar både teoretiska kunskaper och kliniskt användbara färdigheter som är av största vikt vid bemötande, bedömning och behandling av besvär relaterade till kvinnors hälsa. 

Fokus på kursen är kvinnors hälsa från barndom till ålderdom, och innehåller föreläsningar om biologiska, psykologiska, psykiatriska och sociala aspekter att ta hänsyn till vid psykologiska behandlingar som ges av psykologer. Kursen omfattar även genomgång av evidensdrivna interventioner som är relaterade till kvinnors hälsa.

Ansvariga för undervisningen är kliniker och forskare (psykologer, psykiater, gynekolog) som är specialiserade på dessa ämnen.

UPPLÄGG

Kursen omfattar sex heldagar av teori och praktik, uppdelade på tre tillfällen. Däremellan förväntas deltagarna arbeta på egen hand med inläsning och skriftliga uppgifter. Examination sker under den sjunde dagen.

De inledande två undervisningsdagarna ger en tydlig och genomgripande bild av de biologiska, sociala och psykiatriska aspekter som utmärker kvinnors hälsa. 

En av de kliniska undervisningsdagarna berör behandling av Perinatal Distress dvs psykologiska problem som uppkommer i samband med graviditet och förlossning. Den hålls av Dr. Amy Wenzel, internationellt känd författare, forskare och kliniker.

Vidare innehåller kursen utbildning i kvinnors sexualitet, och utbildning i behandling av sexuella problem t ex behandling av vestibulit och vaginism.

En utbildningsdag ägnas åt intimt partnervåld (intimate partner violence), det vill säga beteendemönster kännetecknat av överfall och tvång mot sin partner som kan inkludera fysisk skada, psykologiskt utnyttjande, sexuellt övergrepp, tilltagande isolering, stalking, hot och reproduktivt tvång. 

Dr Wenzels undervisningsdag samt dagen om intimt partnervåld arrangeras som workshops som även personer som inte deltar i denna specialistkurs kommer att ha möjlighet att anmäla sig till.

ÖVERSIKTLIGT SCHEMA 2022

Januari (Dag 1)              9-10: introduktion: Översikt över kursen, presentationer. Sammanfattande vetenskaplig bakgrund till ämnet.

10-12: Psykiatri, specifika psykiatriska profiler för kvinnor. Psykisk ohälsa avseende förekomst och könsskillnader.

13-16: Biologiska aspekter av att leva som kvinna – reproductive health – kunskaper om bl a menstruation, endometrios, förlossningsrelaterat, klimakteriebesvär, könsstympning.

Januari (Dag 2)              9–16 Sociala aspekter av att leva som kvinna: genus och jämställdhet

Februari (Dag 3)             9-16 Workshop om psykologisk behandling av perinatal distress (vanliga psykiatriska problem som uppkommer i samband med förlossning).

Februari (Dag 4)             9-16 Workshop om kvinnor och sexualitet, Lust, orgasmsvårigheter. Psykologisk behandling av vestibulit och vaginism.

Mars (Dag 5)                   

9-12: Sexuellt våld och relaterad problematik som t ex prostitution och trafficking.

                                           13-16 Praktisk träning i bemötande av kvinnor som har blivit utsatta för sexuellt våld

Mars (Dag 6)                   9 –16 Intimate partner violence

April (Dag 7) Examination; individuell skriftlig, samt muntlig i grupp.

LÄRANDEMÅL

Efter genomgången kurs förväntas deltagaren kunna:

  1. beskriva de psykologiska, biologiska och sociala faktorer som är relaterade till kvinnors hälsa, mer specifikt: 

a) biologi – kunskap om hormoner som påverkar kvinnors hälsa, om menstruation, endometrios, klimakteriebesvär, könsstympning.

b) psykiatri – kunskap om specifika psykiatriska profiler för kvinnor. Kunskap om könsskillnader gällande psykisk ohälsa.

        c) socialt – kunskaper om hur genus påverkar kvinnor, om jämställdhet, sexuellt våld; pornografi, prostitution, trafficking.

  1. planera och genomföra och utvärdera kognitiv beteendeterapeutisk behandling för ångest och depression som uppkommer i samband med tiden kring förlossning (perinatal distress). 
  2. redogöra för riskfaktorer associerade med intimt partnervåld samt kunna genomföra samtal i enlighet med rådande kunskapsläge 
  3. att planera och genomföra och utvärdera kognitiv beteendeterapeutisk behandling för vestibulit, vaginism och endometriosbesvär.
  4. beskriva viktiga teorier, begrepp och modeller relaterade till kvinnors sexualitet.
  5. beskriva för rådande kunskapsläge gällande bemötande av kvinnor som har blivit utsatta för sexuellt våld samt känna till sin roll och sitt ansvar, men även ha kunskap om vad polis, åklagare och domstol har för uppgifter och vilka förväntningar de har på vården relaterat till sexuellt våld.

OMFATTNING

Kursen omfattar 6 undervisningsdagar (heldagar) uppdelade på 3 tillfällen om 2 heldagar. Totalt ingår 42 lärarledda undervisningstimmar och 6 timmar för examination. 

EXAMINATION

För godkänd kurs krävs närvaro och aktivt deltagande vid minst 80 % av momenten, samt godkänt på både skriftlig och praktisk tentamen, 

MÅLGRUPP

Legitimerade psykologer under specialistutbildning.

KURSANSVARIG

Linda Jüris, med dr, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut 

LÄRARE

Ekdahl, Johanna, docent i psykologi, leg psykolog

Ekselius, Lisa, professor i psykiatri, psykiater 

Skalkidou, Alkistis, professor i gynekologi, gynekolog

Wenzel, Amy, PhD, Licensed psychologist

Windh, Indra, leg psykolog. Genus.

Expert, ännu ej kontrakterad; Intimate partner violence

EXAMINATOR    

Gerhard Andersson, professor, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare i KBT. 

PRIS

22 000 kr + moms för 7 dagar inklusive examinationen.

I priset ingår för- och eftermiddagsfika. Kurslitteraturen ingår inte och kursdeltagarna ansvarar själva för att skriva ut och ta med åhörarkopior, artiklar och annat material.

LOKAL

Centralt i Uppsala

ANMÄLAN OCH KONTAKT

För anmälan eller frågor, kontakta Linda Jüris; linda.juris@kbtpsykologerna.com eller telefonnummer 0703-366805. Anmälan är bindande.