Om validering med Alan Fruzzetti

Syfte

Validering är ett centralt förhållningssätt inom psykologisk behandling och inbegriper att förmedla förståelse, acceptans samt bekräftelse för en patient utifrån de omständigheter som den befinner sig i. Detta kan innefatta såväl att ge stöd vid svåra händelser som att konfrontera och utmana en patient gällande dennes sätt att hantera en given situation. Validering används inom många olika former av psykologisk behandling och kan därmed ses som en viktig färdighet för samtliga behandlare som jobbar med psykisk ohälsa. I vissa sammanhang ges detta dock särskild stor betydelse, däribland dialektisk beteendeterapi, vilken framförallt är tillämpas för patienter med självskadebeteende, missbruk och emotionellt instabil personlighetssyndrom.

Validering kan emellertid betraktas som mindre av en egenskap och mer av en uppsättning beteenden som kan läras in och tränas upp. Både validering och dess motsats, invalidering, har operationaliseras till sju olika nivåer, vilka kan fungera som underlag för att öva sig att bli bättre på att validera en patient. Detta har i synnerhet visat sig vara betydelsefullt i arbetet med svårare tillstånd respektive då en psykologisk behandling hamnar på avvägar. Denna workshop syftar till att ge fördjupad kompetens och förbättrade färdigheter i validering med målet att bli bättre på att hantera komplicerade patienter och behandlingssituationer, liksom att utveckla sin självkännedom och empatiska förmåga.

Workshopen leds av Alan Fruzzetti, tidigare professor i psykologi vid University of Nevada i Reno, USA, numera föreståndare på McLean Hospital vid Harvard Medical School i Boston, USA. Hans arbete rör svårare former av psykologiska tillstånd där det även förekommer olika problem med emotionsreglering, interpersonella svårigheter, våld i nära relationer samt missbruk, liksom hur dessa aspekter påverkar den terapeutiska relationen.

Målgrupp

Denna workshop riktar sig till behandlare som innehar grundläggande utbildning inom kognitiv beteendeterapi, exempelvis sjuksköterskor eller beteendevetare, respektive psykologer och psykoterapeuter, vilka önskar utveckla sina färdigheter inom validering eller arbetar med svårare tillstånd där validering utgör en särskilt viktig del i att bedriva psykologisk behandling, däribland emotionellt instabil personlighetssyndrom.

Lärandemål

Efter genomgången workshop förväntas deltagarna kunna:

Kunskapsmål: 

 1. Redogöra för och tillämpa färdigheter i validering.
 2. Sammanställa en individuell plan för vidareutveckling av färdigheter inom validering.

Färdighetsmål:

 1. Identifiera de verktyg som, utifrån sitt eget perspektiv, är mest lämpliga för att stå ut med obehagliga känslor i behandlingar, samt kunna tillämpa dessa.
 2. Observera egna starka och svaga sidor i rollen som behandlare.

Kursansvariga

Alan Fruzzetti, fil.dr., tidigare professor i psykologi vid University of Nevada i Reno, USA, numera föreståndare på McLean Hospital vid Harvard Medical School i Boston, USA. Han har författat över 100 forskningsartiklar, flertalet böcker samt bokkapitel och genomför utbildningar världen över i ämnen som framförallt rör psykologisk behandling av emotionellt instabil personlighetssyndrom och kliniska färdigheter.

Alexander Rozental, legitimerad psykolog, fil.dr, samordnar denna workshop vad gäller frågor och fakturor.

Datum

Workshopen ges under två heldagar, klockan 09.00-16.00, 23-24 april, 2018.

Måndag 23 april

Förmiddag

 • Presentation och översikt av workshop.
 • Introduktion till begrepp och forskning kring validering.

Eftermiddag

 • Övningar och rollspel.

Tisdag 24 april

Förmiddag

 • Fördjupning inom validering.
 • Övningar och rollspel.

Eftermiddag

 • Övningar och rollspel.
 • Sammanfattning och summering för fortsatt lärande.

Lokal

Lokalen är Missionskyrkan, St Olofsgatan 40 i Uppsala.

 

Pris

5.000 kr + moms vid anmälan efter 1 januari, 2018.

Anmälan och kontakt

För anmälan eller frågor, kontakta Alexander Rozental på alexander.rozental@kbtpsykologerna.com eller telefonnummer 073 693 79 48. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.