Forskning

Forskning inom psykologisk behandling och angränsande områden är viktigt för att kunna förbättra förutsättningarna för att motverka psykisk ohälsa. KBT-Psykologerna har därför valt att prioritera vetenskapliga studier vid sidan av arbetet med patienter, handledning och utbildning. Flera medarbetare är aktiva som forskare vid landets universitet och är ofta involverade i internationella forskningsprojekt som bland annat rör ångestsyndrom, affektiva problem som depression, beteendemedicinska tillstånd som långvarig smärta, liksom prokrastinering och perfektionism.

Monica Buhrman

Monica Buhrman är verksam vid institutionen för psykologi vid Uppsala universitet där hon både forskar och undervisar. Monica Buhrmans avhandlingsområde handlade om kronisk smärta, något som hon idag undersöker i förhållande till samsjukligheten med andra psykiatriska diagnoser. Monica Buhrman är även projektledare för flera forskningsprojekt i samarbete med Akademiska sjukhuset, Stockholms universitet, Linköpings universitet och Örebro universitet som rör bland annat kognitiv beteendeterapi för återkommande huvudvärk respektive psykologisk behandling vid social ångest, långvarig smärta och sömnsvårigheter vid kronisk smärta. Ett urval av Monica Buhrmans senaste publikationer:

Wurm, M., Strandberg, E. K., Lorenz, C., Tillfors, M., Buhrman, M., Holländare, F., & Boersma, K. (2017). Internet delivered transdiagnostic treatment with telephone support for pain patients with emotional comorbidity: A replicated single case study. Internet Interventions, 10, 54-64.

Peters, M. L., Smeets, E., Feijge, M., van Breukelen, G., Andersson, G., Buhrman, M., & Linton, S. J. (2017). Happy Despite Pain: A Randomized Controlled Trial of an 8-week Internet-delivered Positive Psychology Intervention for Enhancing Well-being in Patients with Chronic Pain. The Clinical Journal of Pain, 33(11), 962-975.

Lin, J., Paganini, S., Sander, L., Lüking, M., Ebert, D. D., Buhrman, M., … & Baumeister, H. (2017). An Internet-Based Intervention for Chronic Pain: A Three-Arm Randomized Controlled Study of the Effectiveness of Guided and Unguided Acceptance and Commitment Therapy. Deutsches Ärzteblatt International, 114(41), 681-688.

Linda Jüris

Linda Jüris är verksam vid institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet. Hennes avhandlingsområde rörde kognitiv beteendeterapi inom audiologi, närmare bestämt hyperakusis. Linda Jüris är idag med och planerar för vidare forskningsprojekt inom samma ämne, exempelvis vad gäller psykologisk behandling för hyperakusis i gruppformat och via internet. Dessutom har hon en liten del i studier som handlar om inflammatorisk aktivitet och förekomst av neuronala antikroppar hos patienter med affektiva problem som depression, tvångssyndrom och schizofreni. Ett urval av Linda Jüris senaste publikationer:

Jüris, L., Andersson, G., Larsen, H. C., & Ekselius, L. (2014). Cognitive behaviour therapy for hyperacusis: A randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy, 54, 30-37.

Jüris, L., Andersson, G., Larsen, H. C., & Ekselius, L. (2013). Psychiatric comorbidity and personality traits in patients with hyperacusis. International Journal of Audiology52(4), 230-235.

Jüris, L., Ekselius, L., Andersson, G., & Larsen, H. C. (2013). The Hyperacusis Questionnaire, loudness discomfort levels, and the Hospital Anxiety and Depression Scale: A cross-sectional study. Hearing, Balance, and Communication, 11(2), 72-79.

Alexander Rozental

Alexander Rozental är verksam vid Centrum för psykiatriforskning på Karolinska institutet och är även gästforskare vid Institute of Child Health vid University College London. Hans avhandlingsområde fokuserade på negativa effekter av psykologisk behandling via internet. Idag forskar Alexander Rozental dels om negativa effekter av psykologisk behandling rent generellt, dels psykologisk behandling i grupp respektive via internet för bland annat perfektionism, prokrastinering samt ångestsyndrom. Ett urval av Alexander Rozentals senaste publikationer:

Shanks, E., Jonsson, U., Wiklund, S., & Rozental, A. (in press). Harmful care: To what extent is terminology from medicine and clinical psychology applicable to out-of-home care? Child & Family Social Work.

Chvála, L., Řiháček, T., Polakovska, L., Vybíral, Z., & Rozental, A. (in press). Adaptation of the Negative Effects Questionnaire into a Czech context. Psychotherapy Research.

Andersson, G., Carlbring, P., & Rozental, A. (2019). Response and remission rates in Internet-based cognitive behavior therapy: An individual patient data meta-analysis. Frontiers in Psychiatry, 10:749.

Sven Alfonsson

Sven Alfonsson är verksam vid Centrum för psykoterapiforskning vid Karolinska Institutet. Hans avhandlingsområde fokuserade på psykologiska riskfaktorer för fetma och behandling av ätstörning bland överviktiga, respektive följsamhet i internetbaserad psykologisk behandling. Under senare år har hans forskning handlat om faktorer som påverkar följsamhet i psykologisk behandling samt terapeuters följsamhet till behandlingsprotokoll och kliniska rekommendationer. Ett urval av Sven Alfonssons senaste publikationer:

Abrahamsson, N., Ahlund, L., Ahrin, E., & Alfonsson, S. (2018). Video-based CBT-E improves eating patterns in obese patients with eating disorder: A single case multiple baseline study. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 61, 104-112.

Alfonsson, S., Parling, T., Spännargård, Å., Andersson, G., & Lundgren, T. (2018). The effects of clinical supervision on supervisees and patients in cognitive behavioral therapy: A systematic review. Cognitive Behaviour Therapy, 47(3), 206-228.

Alfonsson, S., Weineland-Strandskov, S., & Sundbom, M. (2017). Self-reported hedonism predicts 12-month weight loss after Roux-en-Y gastric bypass. Obesity Surgery, 27(8), 2073-2078.