Grundläggande psykoterapiutbildning

KBTPsykologerna erbjuder en tvåårig grundläggande psykoterapitutbildning i KBT. En ny omgång av utbildningen är planerad att starta höstterminen 2020. Läs mer nedan och gör en anmälan – fyll i följande blankett: Ansökan-KBT-Psykologerna-Steg-1-1 (20).

Vid frågor om utbildningen, kontakta Katarina Molin på 070 336 68 04 eller katarina.molin@kbtpsykologerna.com

Syfte

Vår kursplan uppfyller Beteendeterapeutiska föreningens (BTF) krav vad gäller beteendeterapeutisk analys och behandling men innehåller även kognitiv analys och behandling. BTFs uppdaterade kursplan (mars 2017) innehåller inga krav på kognitiva metoder, men för oss är det viktigt att arbeta mot att våra studenter har maximalt meritvärde gentemot psykoterapeutprogrammen i KBT i landet.

Utbildningen vänder sig till personer som i sitt arbete har möjlighet att praktisera psykoterapeutiska metoder och ger behörighet att söka legitimationsgrundande psykoterapeututbildning, 90 högskolepoäng (”steg 2”) med inriktning mot kognitiv beteendeterapi, förutsatt att övriga av utbildningsanordnarna ställda antagningskrav är uppfyllda.

Kursansvariga

Monica Buhrman, fil dr, leg psykolog (KBT), specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut (KBT)

Linda Jüris, med dr, leg psykolog (KBT), specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut (KBT)

Susanne Lewenhaupt, leg psykolog (KBT)

Cecilia Croona Olde, leg psykolog (KBT), specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut (KBT), psykoterapihandledare (KBT)

Kristofer Zetterqvist, leg psykolog (KBT), leg psykoterapeut (KBT), psykoterapihandledare (KBT)


Examinator

Gerhard Andersson, fil dr, med dr, leg psykolog (KBT), leg psykoterapeut (KBT), professor.

Kursadministratör

Katarina Molin, leg psykolog (KBT)

Pris

Kostnaden för utbildningen är 32.000:- per termin exkl. moms vilket totalt ger 128.000:- exkl. moms). Avgiften betalas terminsvis i förskott mot faktura.

Schema

Ett schema för termin 1 för den omgång av utbildningen som startade höstterminen 2018 finns att ladda ner här: schema.

Utbildningsplan

1. Omfattning

Utbildningen omfattar sammanlagt motsvarande 45 högskolepoäng. Tidsinsatsen per termin är ca 40 % av heltid. Undervisningen ges under ca 10 dagar per termin, handledningen vid lika många tillfällen under termin 2-4, handledaren schemalägger handledningen.

2. Mål för utbildningen

Efter avslutad utbildning skall den studerande besitta de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna bedriva psykoterapi med inriktningen kognitiv beteendeterapi, under handledning.

3. Innehåll

Utbildningen omfattar följande kurser:

  1. Psykiatrisk diagnostik, psykopatologi, etc. (12hp)
  2. Psykoterapeutiska teorier och metoder inom KBT (18hp)
  3. Forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi (3hp)
  4. Psykoterapi under handledning, 120 timmar i grupp (9hp)
  5. Självkännedom och professionell utveckling (3hp)

4. Utbildningens uppläggning och pedagogik

I stort är utbildningens pedagogikaktiv.  Lärarna utgår från att de studerande förberett sig inför undervisningen genom inläsning av kurslitteraturen. Undervisningen kan därmed i stor utsträckning användas till diskussion och förtydliganden av stoffet, kliniska demonstrationer och praktisk träning av olika psykoterapeutiska färdigheter. För att åstadkomma en växelverkan mellan teori och praktik så innefattar de teoretiska avsnitten kliniska exempel och diskussioner samtidigt som metodavsnitten innefattar teoretiska aspekter.

5. Behörighetskrav

5.1. Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har bl.a. den som:

– fullföljt ett nationellt program i gymnasieskolan eller har motsvarande svensk eller utländsk utbildning

eller

– är 25 år, har arbetat i fyra år och har gymnasiekunskaper i svenska och engelska (”25:4 regeln”)

För en mer detaljerad beskrivning av kriterier för grundläggande behörighet se Högskoleförordningen.

5.2. Särskild behörighet

– har utbildning på högskolenivå till ett människovårdande yrke. I detta innefattas primärt arbetsterapeuter, sjukgymnaster, logopeder, läkare, psykologer, sjuksköterskor, tandläkare och socionomer. Därutöver kan personer i människovårdande yrken där utbildningen har direkt relevans för deras arbetsuppgifter bedömas som behöriga. Det kan exempelvis gälla vårdpersonal och behandlingsassistenter i poliklinisk verksamhet.

– har anställnings- eller arbetsförhållande under utbildningstiden där psykoterapeutiska arbetsuppgifter ingår och kan utgöra ett underlag för meningsfull handledning.

6. Examination – betyg

Examinationsformerna varierar mellan olika kurser, vilket framgår av kursplanerna. Som betyg används något av uttrycken godkänd eller underkänd.

7. Examensbenämning – behörighet efter genomgången utbildning

Till utbildningsbevis som avser samtliga utbildningsmoment som för den studerande ingår i utbildningen skall knytas examensbenämningen ”Grundläggande psykoterapiutbildning med speciell inriktning mot kognitiv beteendeterapi”. På utbildningsbeviset finns följande översättning till engelska språket – ”Undergraduate Diploma in Cognitive Behavioural Psychotherapy”.

Kontakt

Vid frågor, kontakta Katarina Molin på 070 336 68 04 eller katarina.molin@kbtpsykologerna.com