Handledning

KBT-Psykologerna erbjuder handledning inom psykologisk behandling och vänder oss framförallt till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården, social omsorg, behandlingshem och socialtjänst. Handledningen utformas i samråd med dig som enskild individ eller handledningsgruppen, det kan till exempel röra ärendehandledning och bemötandefrågor, liksom handledning i olika tekniker i kognitiv beteendeterapi för personal med en grundläggande psykoterapiutbildning. Via videolänk kan vi även erbjuda handledning på distans.

Handledningens frekvens och struktur bestäms i samråd med dig som beställare. Det kan röra sig om både individuell handledning eller handledning i grupp. Alla handledare är legitimerade psykologer med inriktning kognitiv beteendeterapi. Två av oss är även disputerade inom beteendemedicin, kognitiv beteendeterapi vid ljudkänslighet respektive långvarig smärta, samt är uppskattade handledare inom hälso- och sjukvården. Vi handleder exempelvis personalgrupper och behandlare som arbetar med långvarig smärta samt inom socialtjänsten och behandlingshem med fokus på tvångssyndrom. Handledarna följer Psykologförbundets och Beteendeterapeutiska föreningens etiska riktlinjer, samtidigt som etik och sekretess regleras i ett skriftligt handledningskontrakt.

Vetenskaplig handledning

KBT-Psykologerna erbjuder vetenskaplig handledning inom ramen för exempelvis specialistutbildningar för psykologer samt examensuppsatser på psykoterapeutprogrammet. Det kan gälla specialiserad handledning i ämnen där vi har särskild kompetens, liksom kompletterande handledning i de fall där lärosätets handledningstimmar är förbrukade. KBT-Psykologerna har flera disputerade handledare till sitt förfogande, med lång erfarenhet av både kliniskt arbete och klinisk forskning. Handledarna har även en bredd vad gäller vetenskaplig metod och är insatta i såväl kvantitativa som kvalitativa ansatser. Uppdragets karaktär beslutas gemensamt utifrån vilket stöd som studenten behöver och den omfattning som bedöms vara nödvändig för att studenten ska hinna färdigställa arbetet.