KBT vid NPF – Patient

  • Personer med NPF har ofta samsjuklighet i form av depression, utmattning och ångest. KBT kan vara en effektiv behandling om man samtidigt anpassar utifrån de neuropsykiatriska nedsättningarna och samtidigt arbetar med strategier att hantera dessa.
  • Psykoedukation, det vill säga kunskap om ett tillstånd så som autism eller ADHD/ADD, kan ges vid ett eller flera tillfällen. Psykoedukation innebär att få information om vad diagnosen innebär, förslag på strategier och vilket stöd som finns att få. Psykoedukation kan ske enskilt eller i par och ges ofta tillsammans med närstående. Det är ofta en lämplig insats som ett första steg efter diagnos.
  • En del vuxna med neuropsykiatriska svårigheter har behov av att utveckla olika färdigheter som underlättar i vardagen. Det kan handla om till exempel relationsfärdigheter, sociala färdigheter, känsloskola, acceptans av funktionsnedsättningen, stresshantering, färdigheter i att hantera ilska, färdigheter i att organisera, planera och hantera tid. Då kan kognitiv beteendeterapi i form av färdighetsträning vara ett bra alternativ.