Specialistkurs i Kognitiv beteendeterapi vid tvångssyndrom och relaterade problem

Nästa omgång äger rum i Malmö med start i oktober 2018.

Syfte

Kursen riktar sig till psykologer med minst så kallad steg 1-kompetens i kognitiv beteendeterapi, som vill fördjupa sina kunskaper inom kognitiv beteendeterapeutisk behandling av tvångsrelaterade problem enligt DSM-5, det vill säga tvångssyndrom (OCD), dysmorfofobi (BDD), samlarsyndrom (”hoarding disorder”), dermatillomani (”skin-picking disorder”) och trichotillomani (TTM, eller ”hair pulling disorder”) samt behandling av tics.

Kursen förmedlar både teoretiska kunskaper och kliniskt användbara färdigheter. Tyngdpunkten på kursen ligger på praktiska övningar tillsammans med psykologer som är erfarna behandlare av OCD-relaterade störningar. Vi övar olika moment i behandling av tvångsrelaterade störningar: till exempel övning i beteendeanalys, att ge psykoedukation, olika former av exponering och olika strategier för responsprevention. Även förslag till hur anhöriga kan delta i behandlingsarbete och vidmakthållande av framstegen presenteras.

Katederundervisning förmedlar deskriptiva kunskaper om de olika syndromen och teoretiska förklaringar kring uppkomst och vidmakthållande. Användning av olika behandlingskomponenter belyses utifrån problembilden för de olika syndromen. Undervisningen är fallorienterad, både i de teoretiska momenten och i de praktiska övningarna. Examination sker i form av sedvanlig tentamen men också genom uppvisande av praktiska färdigheter och filminspelningar av specifika moment.

Kursen är ackrediterad inom inriktningen psykologisk behandling/psykoterapi, samt för andra inriktningar som breddkurs.

Upplägg

Kursen omfattar sex heldagar av teori och praktik, uppdelade på tre tillfällen. Däremellan förväntas deltagarna arbeta på egen hand med inläsning, praktisk övning, filminspelning och skriftliga uppgifter. Examination (både teoretiska och praktiska moment) sker under en obligatorisk sjunde dag som en del av specialistutbildningen.

Datum

8 oktober

Förmiddag: Översikt över kursen, presentationer. OCD 1 – Om diagnosen, forskning, nyheter, kognitiva dimensioner, familj/anhörigperspektiv, med mera.

Eftermiddag: Operant och respondent teori, Mowrers tvåfaktormodell, mall för beteendeanalys av OCD.

9 oktober

Förmiddag: OCD 2 – Övning i beteendeanalys under förmiddagen, med påföljande hemuppgifter.

Eftermiddag: Exponeringsbehandling (format, tidsplan, plats för exponering, med mera).

22 oktober

Förmiddag:  OCD 3 – Diskussion/redovisning av deltagarnas beteendeanalyser.

Eftermiddag: Exponering och responsprevention. Övning i praktiska moment utifrån fallbeskrivningar och inspelade exempel.

23 oktober

Heldag: BDD  Olika former av tvångsbeteenden, typiska exponeringsövningar och anpassad responsprevention.

12 november

Heldag: Samlarsyndrom – Olika former av tvångsbeteenden, typiska exponeringsövningar och anpassad responsprevention.

13 november

Heldag: Dermatillomani och trichotillomani –  Olika former av tvångsbeteenden, typiska exponeringsövningar och anpassad responsprevention.

3 december

Heldag: Examination – Skriftlig tentamen på förmiddagen och praktisk examination på eftermiddagen, deltagarna visar upp hur olika moment i behandlingsarbetet kan genomföras.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas deltagarna kunna:

Kunskapsmål:

1. Redogöra för teoretiska modeller vad gäller uppkomst och vidmakthållande av de olika diagnoserna inom området.

2. Redogöra för evidensläget vad gäller behandling av de olika diagnoserna.

3. Sammanställa behandlingsplan samt redogöra för lämpliga behandlingsinterventioner för behandling av de olika diagnoserna.

4. Redogöra för metoder för utvärdering av behandlingsresultat.

Färdighetsmål:

1. Tillämpa en mall för beteendeanalys med patienter med OCD.

2. Utifrån analysen lägga upp evidensbaserade behandlingsplaner för de olika tvångsrelaterade störningarna.

3. Kunna förklara beteendeanalysen och de olika momenten i behandlingen, inklusive lämplig psykoedukation kring ångest, återfall m m

4. Kunna genomföra de olika behandlingsstegen för exponering med responsprevention, d v s exponering in vivo, imaginär exponering, strategier för responsprevention, planera hemuppgifter, göra plan för vidmakthållande o s v

Särskilda lärandemål för psykologer:

1. Kunna redogöra för diffrentialdiagnostik mellan olika tvångsrelaterade störningar, samt skilja ut de tvångsrelaterade störningarna från andra störningar i DSM-5 samt från allmänna beteendeproblem och andra svårigheter.

2. Kunna utbilda och handleda patienters anhöriga i ERP-behandling.

Omfattning

Kursen omfattar 6 undervisningsdagar/heldagar uppdelade på 3 tillfällen om 2 heldagar. Totalt ingår 36 lärarledda undervisningstimmar och 6 timmar för examination.

Examination

För godkänd kurs krävs närvaro och aktivt deltagande vid minst 80 % av momenten, samt godkänt på skriftlig tentamen, praktisk examination av olika färdigheter och analys av filmen.

Målgrupp

Legitimerade psykologer med minst grundläggande teoretisk och praktisk kunskap i kognitiv beteendeterapi.

Kursansvariga

Linda Jüris, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut, med dr.

Linda började arbeta som psykolog 2001 och intresserade sig redan under grundutbildningen för tvångssyndrom och tvångsrelaterade störningar. Under åren har Lindas kliniska verksamhet mer och mer fokuserat på dessa patientgrupper, de senaste tio åren har de utgjort en mycket stor del av mottagningen. Linda anlitas frekvent till att utbilda på ämnet, t ex på psykolog- och psykoterapeutprogrammet i KBT i Uppsala. Hon fungerar även som handledare på OCD-Centret i Uppsala, ett behandlingshem som är det enda i sitt slag i landet för personer som lider av svåra OCD-relaterade störningar.

Alexander Rozental, leg psykolog, fil dr.

Alexander arbetar som psykolog på KBT-Psykologerna och hanterar alla praktiska frågor kring utbildningen, till exempel frågor om fakturor och intyg.

Övriga lärare

Mer information kommer.

Examinator

Sandra Bates, fil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare i KBT.

Sandra har ägnat 30 år av sitt yrkesliv till att behandla tvångsrelaterade störningar, och är därmed bland de allra mest erfarna personer vad gäller bedömning och behandling av OCD i Sverige. Sandra har tillsammans med Anna Grönberg författat kursboken Om och om och om igen – att behandla tvångsproblem med KBT och har under hela sitt yrkesliv varit en mycket aktiv föreläsare på de olika psykoterapiutbildningar och psykologutbildningar vi har i Sverige.

Kurslitteratur

Obligatorisk litteratur

Bates, S. & Grönberg, A. (2010). Om och om och om igen: att behandla tvångsproblem med KBT. Stockholm: Natur & Kultur.

Frost, RO., & Steketee, G. (2013). Treatment for Hoarding Disorder: Therapist Guide (Treatments That Work).

Wilhelm, S., Phillips, KA., Steketee, G (201 )Cognitive-Behavioral Therapy for Body Dysmorphic Disorder. A Treatment Manual

Vetenskapliga artiklar

Gillihan, S.J. m.fl (2012). Common pitfalls in exposure and response prevention (EX/RP) for OCD. J. of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, Vol 1(4) 251 – 257

Tolin, D. (2009). Alphabet Soup: ACT, CT, ERP for OCD: Cognitive and Behavioral Practice 16, 40–48.

Tolin, DF., Frost, RO. Steketee, G., & Muroff, J. (2015). Cognitive behavioral therapy for hoarding disorder: a meta-analysis: Depression and anxiety 32(3):158-66.

Öst, L-G., Havnen, A., Hansen, B., Kvale, G. (2015). Cognitive behavioral treatments of obsessive–compulsive disorder. A systematic review and meta-analysis of studies published 1993–2014 . Clinical Psychology Review, 40 (2015) 156–169.

Referenslitteratur

Abramowitz, J. S. & Jacoby, R. J. (2015). Obsessive-Compulsive Disorder in Adults. Hogrefe & Huber.

Asplund, M & Rosengren, E-L. (2012). Fri från Tvång – steg för steg med kognitiv beteendeterapi. Stockholm: Natur & Kultur.

Steketee, G. & Frost, RO. (2006). Compulsive Hoarding and Acquiring: Workbook. Oxford university press.

Tolin, DF (2013). Buried in Treasures – Help for Compulsive Acquiring, Saving, and Hoarding. OUP:USA.

Tolin, D. (2010). Treating Trichotillomania: Cognitive-Behavioral Therapy for Hairpulling and Related Problems. Springer-Verlag New York Inc.

Pris

20 000 kr + moms.

I priset ingår för- och eftermiddagsfika. Kurslitteraturen ingår inte och kursdeltagarna ansvarar själva för att skriva ut och ta med åhörarkopior, artiklar och annat material.

Lokal

I Malmö; Tellas Consulting, Amiralsgatan 20.

Anmälan och kontakt

För anmälan eller frågor, kontakta Alexander Rozental:

Epost: alexander.rozental@kbtpsykologerna.com

Telefon: 073 693 79 48.

Anmälan är bindande.