Kognitiv beteendeterapi vid prokrastinering

Syfte

Prokrastinering är den psykologiska termen för att medvetet skjuta upp åtaganden trots insikten om att det kan skapa negativa konsekvenser. För en del individer kan detta utvecklas till ett beteendemönster som upprepar sig och resulterar i psykiskt lidande, försämrade prestationer och försummade sociala relationer. Uppemot en femtedel av den vuxna befolkningen och ungefär hälften av alla universitetsstudenter upplever sig ha svårt att komma till skott med saker i sin vardag, av vilka en mindre del kan behöva hjälp för sina besvär. Trots att prokrastinering inte är en psykiatrisk diagnos betraktas det som ett transdiagnostiskt fenomen som förekommer ensamt eller i relation till sådana problem som depression, generaliserat ångestsyndrom och perfektionism.

Prokrastinering går att förklara utifrån forskning kring beslutsfattande, inlärningspsykologi och neurovetenskap. Behandlingsstudier utförda i Sverige visar även att det går att behandla framgångsrikt med hjälp av kognitiv beteendeterapi. Denna workshop ger en ökad förståelse för de faktorer som orsakar och vidmakthåller prokrastinering, hur man lättare kan differentiera mellan olika tillstånd och mäta dess svårighetsgrad samt vilka interventioner som kan fungera för att bryta uppskjutandet. Workshopen innehåller inslag av traditionell undervisning, men lägger tonvikt på diskussion, rollspel och vinjetter.

Målgrupp

Denna workshop riktar sig till psykologer, psykoterapeuter och annan personal med grundläggande utbildning inom kognitiv beteendeterapi, exempelvis sjuksköterskor eller beteendevetare, och vilka arbetar med personer som ägnar sig åt prokrastinering, däribland på en studenthälsomottagning.

Lärandemål

Efter genomgången workshop förväntas deltagarna kunna:

Kunskapsmål:

 1. Redogöra för uppkomst och vidmakthållande av prokrastinering utifrån prokrastineringsekvationen samt funktionell analys.
 1. Beskriva evidensläget för behandling av prokrastinering och de begränsningar som föreligger vad gäller diagnostik och bedömning.
 1. Redovisa en förståelse för det överlapp som finns mellan prokrastinering och andra psykiatriska diagnoser och problemområden.
 1. Presentera lämpliga interventioner för behandling av prokrastinering och förstå deras begränsningar.

Färdighetsmål:

 1. Delge en behandlingsrational med utgångspunkt i prokrastineringsekvationen och funktionell analys.
 1. Skapa lämpliga beteendemått utifrån aktuell problembild samt samla in och tolka självskattningsformulär.
 1. Strukturera en beteendeintervention utifrån kort- och långsiktig målsättning och exponering för obehag.
 1. Strukturera en kognitiv intervention utifrån beteendeexperiment.

Kursansvariga

Alexander Rozental är utbildningsledare, legitimerad psykolog, fil.dr i psykologi vid Stockholms universitet, gästforskare vid University College London samt författare till boken ”Dansa på deadline” (Natur & Kultur). Alexander Rozental har specialiserat sig på bedömning samt behandling av prokrastinering och har hittills publicerat nio vetenskapliga artiklar i ämnet, varav två randomiserade kontrollerade studier om effekterna av kognitiv beteendeterapi. Alexander Rozental han även jobbat med patienter med denna problematik inom psykiatrin, unga vuxna samt privat.

Katarina Molin är legitimerad psykolog på KBT-Psykologerna samt samordnare kring denna workshop vad gäller frågor och fakturor.

Datum

Workshopen ges under två heldagar, klockan 09.00-16.00, 11-12 maj, 2017.

Torsdag 11 maj

 • Presentation och översikt av workshop.
 • Introduktion till prokrastinering; definitioner och prevalens.
 • Mätning och operationalisering, t.ex. självskattningsformulär.
 • Differentialdiagnostik; närbesläktade problem, t.ex. ADHD.
 • Vinjett.
 • Prokrastineringsekvationen; förklaringsmodell och rational.
 • Rollspel; samla information och delge rational.

Fredag 12 maj

 • Introduktion till behandling; forskningsresultat och effekter.
 • Färdigheter, t.ex. tidshantering och målsättning (värderingar).
 • Vinjett.
 • Beteenden; överskott/underskott och funktionell analys.
 • Beteendeinterventioner, t.ex. exponering och belöningar.
 • Rollspel.
 • Kognitioner; maladaptiva regler och föreställningar.
 • Kognitiva interventioner, t.ex. beteendeexperiment.
 • Rollspel.
 • Sammanfattning.

Lokal

Musiksalen, Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, Uppsala.

Kurslitteratur

Obligatorisk litteratur

Rozental, A., & Carlbring, P. (2014). Understanding and treating procrastination: A review of a common self-regulatory failure. Psychology, 5(3), 1488-1502. http://file.scirp.org/pdf/PSYCH_2014091715410990.pdf

Vetenskapliga artiklar

Rozental, A., Forsell, E., Svensson, A., Andersson, G., & Carlbring, P. (in press). Overcoming procrastination: One-year follow-up and predictors of change in a randomized controlled trial of Internet-based cognitive behavior therapy. Cognitive Behaviour Therapy.

Rozental, A., Forsell, E., Svensson, A., Forsström, D., Andersson, G., & Carlbring, P. (2015). Differentiating procrastinators from each other: A cluster analysis. Cognitive Behaviour Therapy, 44(6), 480-490.

Rozental, A., Forsell, E., Svensson, A., Andersson, G., & Carlbring, P. (2015). Internet-based cognitive behavior therapy for procrastination: A randomized controlled trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 83(4), 808-824.

Rozental, A., Forsell, E., Svensson, A., Forsström, D., Andersson, G., & Carlbring, P. (2014). Psychometric evaluation of the Swedish version of the Pure Procrastination Scale, the Irrational Procrastination Scale, and the Susceptibility to Temptation Scale in a clinical population. BMC Psychology, 2(54).

Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133(1), 65-94.

Steel, P. (2010). Arousal, avoidant and decisional procrastinators: Do they exist? Personality and Individual Differences, 48(8), 926-934.

Klingsieck, K. B. (2013). Procrastination – When good things don’t come to those who wait. European Psychologist, 18(1), 24-34.

Pris

2600 kr + moms (inklusive fika och boken ”Dansa på deadline”).

Anmälan och kontakt

För anmälan eller frågor, kontakta Katarina Molin på katarina.molin@kbtpsykologerna.com eller telefonnummer 0703-366804. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.