Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi är en växande men i Sverige fortfarande förhållandevis ovanlig form av psykologisk behandling. Cirka 3 % av landets 6.000 legitimerade psykoterapeuter har utbildning inom kognitiv beteendeterapi. Många av dessa är organiserade i Beteendeterapeutiska föreningen. Karakteristiskt för denna form av psykologisk behandling att man fokuserar på de svårigheter som föreligger här och nu. Behandlaren ser orsak och lösning till patientens problem i de beteenden, tankar och känslor som föreligger idag. Intresset för forskning och att tillämpa beprövade tekniker är mycket stort bland de som arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi.

Hur går behandlingen till?

I början av en psykologisk behandling som grundar sig på kognitiv beteendeterapi kan det vara bra att ses ofta. Detta beror dock på problemets karaktär samt vad patient och behandlare har kommit överens om. I de flesta fall räcker det däremot med en gång per vecka, för att därefter glesas ut i takt med att du som patient får mer att öva på mellan sessionerna och börjar stå på egna ben.

Kognitiv beteendeterapi inleds alltid med en så kallad beteendeanalys. Patienten beskriver då under ett par sessioner sitt problem och fyller i olika formulär. Behandlaren ställer samtidigt frågor, drar slutsatser och planerar ett upplägg utifrån den information som framkommer. Innan åtgärder sätts in behöver dessutom patient och behandlare vara överens om att båda ser lika på problemet och att de steg som ska tas är rimliga. Sessionerna kan därefter se olika ut, men inledningsvis delges en hel del så kallad psykoedukation. Det kan liknas vid att få utbildning om själva problemet, varför det kan ha uppkommit, vad som vidmakthåller det över tid och hur en psykologisk behandling utifrån kognitiv beteendeterapi kan se ut.

Tillsammans formulerar patient och behandlare tydliga och mätbara behandlingsmål som sedan utvärderas kontinuerligt. Det är även vanligt att använda andra sätt att säkerställa framsteg på, till exempel med formulär som är speciellt framtagna och vetenskapligt utvärderade för det problem som står i fokus. Även om innehållet varierar ser dock strukturen ganska lika ut vid varje session. Patient och behandlare börjar med att gå igenom veckans hemuppgifter, till exempel övningar eller registreringar som har gjorts mellan sessionerna. Därefter sker ett gemensamt arbete, något som kan innefatta alltifrån problemlösning och tillämpad avslappning, till att samtala och undersöka om svåra situationer som har uppstått i vardagen. Avslutningsvis nås en överenskommelse om nya hemuppgifter, varefter sessionen sammanfattas tillsammans.

Hemuppgifterna knyter ofta an till något som diskuterades under en session. Det kan handla om att få texter att läsa, lyssna på en inspelning som gjordes under sessionen eller att på egen hand upprepa något som utfördes tillsammans. Hemuppgifterna är en mycket viktig del av kognitiv beteendeterapi eftersom patienten då tillämpar det den har lärt sig  i det verkliga livet. På så sätt kan denna form av psykologisk behandling sägas vara väldigt aktiv och där eget engagemang är centralt för att nå bra resultat.

Läs mer

Om du vill läsa mer om kognitiv beteendeterapi kan du vända dig till kbt.se som drivs av Beteendeterapeutiska föreningen.