Neuropsykiatri

Neuropsykiatri

Inom området neuropsykiatriska funktionsvariationer genomför vi bland annat neuropsykiatriska utredningar. Vidare erbjuder vi även:

  • KBT. Personer med NPF har ofta samsjuklighet i form av depression, utmattning och ångest. KBT kan vara en effektiv behandling om man samtidigt anpassar utifrån de neuropsykiatriska nedsättningarna och samtidigt arbetar med strategier att hantera dessa. 

 

  • En del vuxna med neuropsykiatriska svårigheter har behov av att utveckla olika färdigheter som underlättar i vardagen. Det kan handla om till exempel relationsfärdigheter, sociala färdigheter, känsloskola, acceptans av funktionsnedsättningen, stresshantering, färdigheter i att hantera ilska, färdigheter i att organisera, planera och hantera tid. Då kan kognitiv beteendeterapi i form av färdighetsträning vara ett bra alternativ.

 

  • Psykoedukation, det vill säga kunskap om ett tillstånd så som autism eller ADHD/ADD kan ges vid ett eller flera tillfällen. Psykoedukation innebär att få information om vad diagnosen innebär, förslag på strategier och vilket stöd som finns att få. Psykoedukation kan ske enskilt eller i par och ges ofta tillsammans med närstående. Det är ofta en lämplig insats som ett första steg efter diagnos.

 

  • Handledning. Vi arbetar med handledning till psykologer som utför neuropsykiatriska utredningar eller arbetar med behandling för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi handleder även personalgrupper som arbetar inom vård och omsorg med denna patientgrupp.

 

  • Konsultation. Det finns även möjlighet att vända sig till oss för konsultation kring neuropsykiatriska svårigheter. Detta kan gälla frågor kring bemötande, huruvida svårigheter finns inom det neuropsykiatriska spektrat eller vägledning/rådgivning utifrån en specifik frågeställning. Detta kan erbjudas till enskilda personer, anhöriga och personal.

 

  • Utbildning. Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar och föreläsningar när det gäller neuropsykiatri, utredning och samsjuklighet. 

 

  • Anhörigstöd. Att vara anhörig till personer med NPF kan stundtals vara ansträngande. Som anhörig är det viktigt att man har information om vad ADHD/autism är så att man kan bemöta svårigheterna på ett effektivt sätt. Det kan också vara viktigt att hitta egna strategier att hantera svårigheterna i vardagen. I stödsamtal försöker man stärka de egna resurserna för att klara vardagen. 

För mer information, kontakta oss på info@kbtpsykologerna.com