Psykologisk behandling

Det kan vara svårt att veta vem man ska söka sig till när man lider av psykisk ohälsa. Det viktigaste är dock att välja en behandlare som har en legitimation utfärdad av Socialstyrelsen, exempelvis legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Det innebär att personen har en godkänd utbildning och tillräcklig kompetens för att bedriva psykologisk behandling. Dessutom ger det dig som patient ett skydd eftersom behandlaren måste följa gällande regler och lagar inom hälso- och sjukvårdens område. Att en individ kallar sig för ackrediterad, diplomerad eller dylikt betyder däremot inget eftersom det inte är titlar som står under tillsyn av Socialstyrelsen och därmed lämnar dig som patient skyddslös. Mer om detta kan du läsa på Psykologförbundet.

Välj rätt terapiform för dig

En legitimerade psykolog och psykoterapeut kan ha genomgått sin utbildning och ha kompetens inom flera former av psykologisk behandling. Det vanliga är emellertid att personen behärskar enbart en, till exempel kognitiv beteendeterapi. Detta kan vara bra att känna till eftersom det ofta finns stora skillnader mellan olika former av psykologisk behandling beträffande hur en behandlare ser på uppkomst, vidmakthållande och åtgärder för olika problem. Dessutom råder det ibland skilda uppfattningar om hur viktigt det är med forskning inom den form av psykologisk behandling som behandlaren erbjuder.

KBT-Psykologernas uppfattning är att du som patient alltid ska välja den form av psykologisk behandling som har starkast vetenskapligt stöd för det problem som du önskar få hjälp med. I dagsläget rekommenderar Socialstyrelsen kognitiv beteendeterapi för mild till måttlig depression och samtliga ångestsyndrom – mer om dessa rekommendationer finns att läsa på Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.

Ett problem är dock att vem som helst kan hävda att den besitter godkänd utbildning och tillräcklig kompetens inom kognitiv beteendeterapi utan att detta stämmer i verkligheten. En rekommendation är därför att du väljer en behandlare som, förutom att ha en legitimation från Socialstyrelsen, också har en grundläggande psykoterapiutbildning inom denna form av psykologisk behandling. Det betyder att personen har genomgått en utbildning under två år, utfört psykologisk behandling under handledning samt att detta har givits i samarbete med ett universitet eller Beteendeterapeutiska föreningen. Därigenom kan du som patient vara säker på att den håller hög kvalitet.

Psykologisk behandling kräver samtidigt att du som patient upplever en tilltro till behandlaren, dennes sätt att betrakta ditt problem och vilka vilka åtgärder som erbjuds. Innan du bestämmer dig för att kognitiv beteendeterapi passar just dig kan det därför vara bra att läsa lite mer om vad just detta innebär – tryck på länken ovan för mer information.

Psykologisk behandling hos KBT-Psykologerna

KBT-Psykologerna drivs av Linda Jüris, Monica Buhrman, Katarina Molin, Alexander Rozental, Daniel Wallsten och Sven Alfonsson. Psykologkandidat Klara Lindström arbetar även hos oss som co-terapeut vid behov. Vår arbetstid fördelas mellan psykologisk behandling, undervisning och handledning i tre ungefär lika stora delar. Vår mottagning ligger i centrala Uppsala på innergården vid S:t Olofsgatan 32 E, men genom Psykonline kan vi också nå dig oavsett var du befinner dig.

Mottagningen tar emot patienter via Uppsala läns landstings avtal om psykoterapi, vilket innebär att du kan komma till Linda Jüris genom en remiss från en legitimerad psykolog eller legitimerad specialistläkare i psykiatri inom landstinget. Då behöver du inte betala mer än en sedvanlig patientavgift.

För dig som väljer att komma privat kostar en session om 50 minuter 1250 kr hos en legitimerad psykolog, respektive 1400 kr hos en legitimerad psykolog som dessutom är legitimerad psykoterapeut. I de fall då vi använder oss av psykologkandidat som co-terapeut debiteras 350 kronor för 50 minuter.

För dig som är chef eller personalansvarig och önskar anlita oss för en anställds del kostar en session om 50 minuter 1500 kr hos en legitimerad psykolog, respektive 1600 kr hos en legitimerad psykolog som dessutom är legitimerad psykoterapeut.

Under åren har vi genom vårt arbete med patienter specialiserat oss inom olika områden:

  • Linda Jüris har framförallt inriktat sig på tvångsrelaterade problem, ångestsyndrom och olika beteendemedicinska tillstånd som sömnsvårigheter, ljudöverkänslighet och stressrelaterad ohälsa. Dessutom arbetar hon en dag i veckan på OCD-Centret, ett behandlingshem som bedriver intensiv psykologisk behandling för tvångssyndrom.
  • Monica Buhrman är främst verksam inom beteendemedicinska tillstånd som långvarig smärta, sömnsvårigheter och stressrelaterad ohälsa, men arbetar även med ångestsyndrom och affektiva problem som depression, bedriver parterapi samt psykologisk behandling för barn och ungdomar.
  • Katarina Molin har i sitt arbete i synnerhet fokuserat på beteendemedicinska tillstånd som sömnsvårigheter men också tvångsrelaterade problem, ångestsyndrom och affektiva problem som depression.
  • Alexander Rozental har framförallt arbetat med ångestsyndrom och affektiva problem som depression hos vuxna och ungdomar, beteendemedicinska tillstånd som sömnsvårigheter och stressrelaterad ohälsa, liksom fördjupat sig inom prokrastinering och perfektionism.
  • Daniel Wallsten har i sitt arbete till största delen varit verksam inom stressrelaterad ohälsa och organisationsinsatser.
  • Sven Alfonsson har i synnerhet arbetat med ätstörningsproblematik samt beteendemedicinska tillstånd som långvarig smärta.
  • Klara Lindström studerar på psykologprogrammet vid Uppsala universitet och arbetar som co-terapeut i psykologiska behandlingar hos KBT-Psykologerna när behov finns.