Specialistkurs i Avancerad klinisk färdighetsträning för psykologer

Kursen riktar sig till psykologer med minst grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT), vilka vill fördjupa sin kompetens i generella och specifika kliniska färdigheter. Det övergripande syftet med denna kurs är att bidra till ökad självreflektion och att identifiera och hantera hinder som kan uppstå i arbetet med en patient. Tyngdpunkten ligger på att genomföra övningar tillsammans med psykologer och psykoterapeuter som har lång klinisk erfarenhet och där fokus består avsjälvreflektion samt möjligheten att inventera och tillgodose behovet av fortsatt kunskaps- och färdighetsutveckling, så kallat deliberate self-practice.

En av de aspekter som betonas under kursen är förmågan att kunna utforska sina egna responser, kognitioner och emotioner i behandlingsarbetet. Det knyts sedan an till forskning om terapeuteffekter och risken för avsteg från ett behandlingsupplägg, känt som therapist drift. Ett annat övergripande mål är att lära sig anpassa viktiga färdigheter i KBT med mer utmanande patienter, till exempel att bibehålla agendan när följsamheten är låg, justera hemuppgifter vid låg grad av genomförande, delge en rational på olika sätt och att kunna fullfölja interventioner även om de väcker ett starkt motstånd hos en själv, såsom exponering, liksom att hantera skam hos patienten. Vidare understryks vikten av att utvärdera och vidareutveckla sina kommunikationsfärdigheter, däribland fördjupning i motiverande samtal. Två av undervisningsdagarna hålls av Charles Swenson, psykiatriker och docent vid University of Massachusetts School of Medicine i USA, med fokus på dialektisk beteendeterapioch behandlingsarbete med mer utmanande patienter som kan ha personlighetssyndrom, låg funktionsnivå och hög suicidrisk.

Examination sker genom aktivt deltagande och närvaro vid varje utbildningstillfälle, dock kan upp till 20 % frånvaro kompenseras med en ersättningsuppgift. En skriftlig självreflektionsuppgift ska även lämnas in i början av kursen, med utgångspunkt i kärnkompetenserna i KBT (CBT Competencies Frameworka) samt en för studenten relevant patientgrupp. Vidare kommer en skriftlig hemexamination att genomföras vid slutet på kursen i syfte att examinera kursens kunskapsmål. Dessutom kommer kursens färdighetsmål att examineras genom en filminspelningb. Studenten spelar då in sig själv i behandlarrollen under en session med en patient. Erfarna legitimerade psykologer och psykoterapeuter granskar därefter studentens inspelning och ger muntlig återkoppling i syfte att öka studentens självreflektion och att visa på potentiella förbättringsmöjligheter. Vid detta tillfälle diskuteras även studentens självreflektionsuppgift i syfte att etablera en individuell utvecklingsplan.

https://www.ucl.ac.uk/pals/research/clinical-educational-and-health-psychology/research-groups/core/competence-frameworks-2

Studenten sköter filminspelningen själv, men ett krypterat USB-minne samt patientsamtycke finns att tillgå från kurssamordnaren

UPPLÄGG

Kursen omfattar sex heldagar av teori och praktik, uppdelade på tre tillfällen. Däremellan förväntas deltagarna att arbeta med kursinnehållet på egen hand genom inläsning, praktisk övning, filminspelning med patient, skriftlig självreflektionsuppgift och skriftlig hemexamination. Återkopplingen av filminspelningen och etablerandet av en individuell utvecklingsplan genomförs under en sjunde dag. Samtliga kursdagar äger rum på torsdagar och fredagar, förutom workshopen med Charles Swenson vilken sker på en måndag och tisdag.

ÖVERSIKTLIGT SCHEMA 2020

OBS! Större delen av kursen är framflyttad till höstterminen på grund av rådande situation med Covid-19.

25 maj (Dag 1)

11.00-17.30 Workshop i dialektisk beteendeterapi, med Charlie Swenson (videolänk).

26 maj (Dag 2)

11.00-17.30 Workshop i dialektisk beteendeterapi med, Charlie Swenson (videolänk).

10 september (Dag 3)

09.00-09.30 Översikt av kursen, med Alexander Rozental

09.30-12.00 Teori och forskning kring allians, terapeuteffekter och deliberate self-practice, med Alexander Rozental

13.00-16.00 Teori och forskning kring kontinuerlig mätning i psykologisk behandling och therapist drift, med Alexander Rozental

11 september (Dag 4)

09.00-12.00 Att utvecklas som behandlare – färdigheter och professionell självreflektion, med Maria Jannert

13.00-16.00 Att utvecklas som behandlare – färdigheter och professionell självreflektion, med Maria Jannert

(Inlämning av självreflektionsuppgift till Alexander Rozental)

 1 oktober (Dag 5)

09.00-12.00 Motiverande samtal, med Bo Buhrman

13.00-16.00 Motiverande samtal, med Bo Buhrman

2 oktober (Dag 6)

09.00-12.00 Avancerade terapeutiska färdigheter (exponering), med Linda Jüris

13.00-16.00 Avancerade terapeutiska färdigheter (skam), med Alexander Håkanson

(Inlämning av filminspelning till Alexander Rozental)

november (Dag 7)

09.00-16.00 Återkoppling av filminspelning och etablerandet av en individuell utvecklingsplan

(Inlämning av hemexamination till Alexander Rozental)

LÄRANDEMÅL

Efter genomgången kurs förväntas deltagarna kunna:

Kunskapsmål:

  1. Redogöra för begreppen allians och terapeuteffekter samt deras betydelse för avhopp, följsamhet och behandlingsutfall.
  2. Redogöra för begreppen deliberate self-practice och therapist drift samt deras betydelse för kunskaps- och färdighetsutveckling i rollen som psykolog.
  3. Redovisa centrala beståndsdelar i motiverande samtal, dialektisk beteendeterapi, exponering och hanteringen av skam, samt beskriva deras tillämpning respektive hindrande faktorer i kliniska sammanhang.
  4. Etablera en individuell utvecklingsplan för fortsatt kunskaps- och färdighetsutvecklingutifrån självreflektionsuppgift, undervisning, workshop, övningar, och de synpunkter som erhålls från filminspelningen.

Färdighetsmål:

  1. Identifiera egna responser, kognitioner och emotioner som skulle kunna påverka behandlingsarbetet med patienter.
  2. Orientera sig i och kunna tillämpa färdigheter som handlar om att hantera mer utmanande patienter, liksom att uppmärksamma och hantera ett eget motstånd till att fullfölja interventioner.
  3. Resonera kring lämpliga steg för fortsatt kunskaps- och färdighetsutvecklingsom har sammanställts i den individuella utvecklingsplanen.
  4. Observera egna starka och svaga sidor i rollen som psykolog.

OMFATTNING

Kursen omfattar totalt sett 6 undervisningsdagar (heldagar) uppdelade på 3 tillfällen om 2 heldagar. Inom ramen för detta ingår 36 lärarledda undervisningstimmar. Därutöver tillkommer ytterligare 6 timmar för återkopplingen av filminspelningen och etablerandet av en individuell utvecklingsplan, vilket går att jämföra med totalt 5 veckors heltidsstudier. Kursen motsvarar en fördjupningskurs inom specialiteten klinisk psykologi och utgör en fjärdedel av det samlade kravet för fördjupning.

EXAMINATION

För att bli godkänd på kursen krävs aktivt deltagande och närvaro vid minst 80 % av utbildningstillfällena, en godkänd skriftlig självreflektionsuppgift respektive skriftlig hemexamination samt inlämnad filminspelning.

Kunskapsmål 1-3 examineras genom en skriftlig hemexamination för att säkerställa att deltagarna har tillgodogjort sig de teoretiska delarna som ingår i kursen. Kunskapsmål 4 examineras genom en skriftlig självreflektionsuppgift där studenten identifierar områden för fortsatt kunskaps- och färdighetsutveckling.

Färdighetsmål 1 och 4 examineras genom etablerandet av en individuell utvecklingsplan i samband med kursens sista utbildningstillfälle. Färdighetsmål 2-3 examineras genom undervisning, workshop, övningar, filminspelning respektive de synpunkter som ges till filminspelningen och den skriftliga självreflektionsuppgiften.

MÅLGRUPP

Psykologer med minst grundläggande psykoterapiutbildning i KBT.

EVIDENSBASERAD PSYKOLOGISK PRAKTIK

Kursen syftar till att ge deltagande psykologer ökade kunskaper i generella och specifika kliniska färdigheterkopplat till det egna behandlingsarbetet med patienter. Utgångspunkten för detta är utbytet med de lärare som ansvarar för kursen, vilka är psykologer och psykoterapeuter med lång klinisk erfarenhet, liksom tillgodogörandet av de senaste forskningsrönen kring exempelvis självreflektion, motiverande samtal respektive olika kliniska färdigheter. I litteraturlistan ingår både böcker och vetenskapliga artiklar författande av experter inom de områden som kursen täcker, motsvararande kraven som ställs på evidensbaserad psykologisk praktik.


KURSANSVARIGA

Linda Jüris, med dr, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut

Linda började arbeta som psykolog 2001, och har drivit privat mottagning sedan 2002, under många år med landstingsavtal. Hon arbetar mest med ångest- och tvångsrelaterade störningar, samt beteendemedicinska problem. Linda anlitas frekvent till att utbilda i olika kliniska färdigheter, exempelvis exponeringsbehandling och samtalsmetod.

Alexander Rozental, fil dr, leg psykolog

Alexander arbetar som psykolog på KBT-Psykologerna och hanterar alla praktiska frågor kring utbildningen, till exempel frågor om fakturor och intyg. Han är även forskare på Karolinska institutet inom bland annat negativa effekter av psykologisk behandling och terapeuteffekter.

LÄRARE

Maria Jannert, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare i psykoterapi

Maria Jannert har arbetat som psykolog sedan 1995 inom skilda områden såsom rehabiliteringsmedicin, vuxenpsykiatri och privat verksamhet. Maria har också arbetat mycket med utbildning och handledning. Hon arbetar för närvarande som universitetsadjunkt på Linköpings universitet.

Bo Buhrman, beteendevetare, leg psykoterapeut

Bo Buhrman är Training New Trainers-utbildad (TNT), medlem av Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT), specialistutbildad i Motivational Interviewing (MI), tidigare kodare och certifierad i ackrediterat styrschema för metoden.

Charles Swensondocent, leg läkare, specialist i psykiatri

Charles Swenson är psykiatriker och forskare vid University of Massachusetts School of Medicine i USA. Han började sin karriär på 1980-talet med att arbeta med patienter som hade personlighetssyndrom under Otto Kernberg, varefter han vidareutbildade sig inom dialektisk beteendeterapi hos Marsha Linehan. Charles har sedan 1990-talet hjälpt till att sprida behandlingsupplägg för patienter med bland annat emotionell instabilitet och hög suicidrisk i såväl USA som i Europa, likaså är han medgrundare till International Society for the Improvement and Teaching of DBT.

Alexander Håkanson, leg psykolog, leg psykoterapeut

Alexander har arbetat som psykolog sedan 1996 med en rad olika patientgrupper och specialiserat sig inom neuropsykologi, dialektisk beteendeterapi, mindfulness och compassion-focused psychotherapy. Han arbetar även som universitetsadjunkt på Örebro universitet

EXAMINATOR

Sandra Bates, fil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare i KBT

Sandra har ägnat 30 år av sitt yrkesliv till att behandla tvångsrelaterade problem och är därmed bland de allra mest erfarna personer vad gäller deras bedömning och behandling i Sverige. Sandra har under hela sitt yrkesliv varit en aktiv föreläsare på de olika psykoterapiutbildningar och psykologutbildningar i Sverige. 

LOKAL

Lokalen meddelas i samband med kursstart men kommer att ligga i centrala Uppsala, på tio minuters promenadavstånd från järnvägsstationen. Enda undantaget är workshopen med Charlie Swenson som på grund av rådande situation med Covid-19 kommer att genomföras via videolänk.

KOSTNAD

20.000 kr + moms för 7 dagar, inklusive examination.

I priset ingår för- och eftermiddagsfika. Kurslitteraturen ingår inte och kursdeltagarna ansvarar själva för att skriva ut relevant material. Däremot kommer forskningsartiklar att tillhandahållas i digitalt format för de som saknar tillgång till databaser.

ANMÄLAN OCH KONTAKT

Anmälan görs här: Anmälningsformulär

Vänligen notera att anmälan är bindande.

Vid frågor, kontakta Alexander Rozental.

Epost: alexander.rozental@kbtpsykologerna.com

Telefon: 073 693 79 48.

Kurskod hos Sveriges Psykologförbund: RA2336

UTVÄRDERING

Kursen utvärderas efter avslut genom en webbenkät som skickas ut till deltagarna. Utvärderingen innehåller dels öppna frågor och flervalsalternativ kring de enskilda momenten i syfte att säkerställa hög kvalité, dels de av Psykologförbundets föreslagna frågeställningar för kursutvärdering inför reackrediteringsbeslut. Vid den senaste kursomgången vårterminen 2018 gav deltagarna ett medelbetyg på 4,5 av 5 enligt Psykologförbundets egna utvärderingsfrågor.