Specialistkurs i Beteendemedicin för psykologer

Hösten 2019 kör vi en fjärde omgång av vår uppskattade specialistkurs i beteendemedicin!

OBS! Kursstart är uppskjuten till 25 november så det går fortfarande bra att söka!

Syfte

Kursen riktar sig till psykologer med KBT-inriktning, som vill fördjupa sina kunskaper inom det beteendemedicinska fältet. Fokus ligger på beteendeanalys, både individuell och multidisciplinär, samt behandling av olika beteendemedicinska besvär. Annat som tas upp är arbete i multidisciplinära beteendemedicinska team, särskilda utmaningar inom beteendemedicinen samt evidensläget för behandling av olika tillstånd. Kursen passar både den som redan arbetar med beteendemedicinsk problematik inom till exempel somatisk vård eller primärvård, och den som är intresserad av att göra det. Kursen är ackrediterad av Psykologförbundet som fördjupningskurs inom Psykologisk behandling/Psykoterapi, Klinisk vuxenpsykologi och Hälsopsykologi. Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån bedömning av övriga meriter. Vidare kan kursen räknas som breddkurs för andra specialiteter inom specialistutbildningen.

Upplägg

Kursen omfattar åtta heldagar av teori och praktik. Följande moment ingår:

Beteendemedicinska principer och beteendemedicinsk beteendeanalys

Beteendemedicinsk beteendenalys + KBT vid insomni

ACT vid långvarig smärta 

Praktisk övning i beteendeanalys + arbete i medicinska team 

Stress och utmattning

Överblick över KBT vid audiologi, IBS, diabetes, kardiologi – en översikt

Examination

Omfattning

Kursen omfattar åtta heldagar uppdelade på fyra tillfällen. Däremellan förväntas deltagarna arbeta på egen hand med läsning och skriftliga uppgifter. Kursen examineras under den sista dagen. Totalt ingår 42 lärarledda undervisningstimmar och sex timmar för examination.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas deltagarna kunna:

  • Redogöra för teoretiska kunskaper inom området beteendemedicin.
  • Utföra beteendemedicinska analyser av patienters problematik.
  • Välja bland olika beteendemedicinska behandlingsmetoder i förhållande till en patients problematik.
  • Redogöra för evidensläget och metoder för utvärdering av behandlingsresultat.
  • Att kunna redogöra för hur psykologisk kunskap kan bidra till analysen av somatiska problem.
  • Reflektera kring den egna yrkesrollen i förhållande till andra i beteendemedicinska team.
  • Att träna på att vägleda andra i ett beteendemedicinskt team kring beteendeanalys och val av beteendemedicinsk behandlingsmetod.

Examination

Inför examinationstillfället skriver deltagarna ett PM om ett beteendemedicinskt fall, som ska innehålla beteendeanalys och behandlingsplan och redogöra för evidensen för föreslagen behandling. Vid examinationen presenteras fallen och diskuteras i grupp, under ett seminarium där även teamaspekten och förhållandet till andra yrkesroller kommer att tas upp. På så sätt täcker examinationen samtliga lärandemål. För godkänd kurs krävs dessutom närvaro och aktivt deltagande vid minst 80 % av momenten, eventuell frånvaro kompenseras med skriftlig uppgift.

Evidensbaserad psykologisk praktik

De metoder som presenteras under kursen har vetenskapligt stöd och den kurslitteratur som ingår är författad av experter inom det beteendemedicinska fältet. Detta motsvarar de krav som ställs på evidensbaserad psykologisk praktik bland psykologer.

Kursansvariga

Monica Buhrman, leg psykolog, leg psykoterapeut, fil dr, specialist i klinisk psykologi

Linda Jüris, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr, specialist i klinisk psykologi

Katarina Molin, leg psykolog

Examinator

Gerhard Andersson, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut, fil dr, med dr, professor i psykologi

Övriga föreläsare

Lance McCracken, Leg psykolog, professor i klinisk psykologi

Giorgio Grossi, Beteendevetare, leg psykoterapeut, fil dr

Kurslitteratur

Linton, S., Bergbom, S., & Flink, I. (2013). Beteendeanalys steg för steg. Stockholm: Natur och Kultur. 216 s. ISBN: 9789127132146

Linton, S., & Flink, I. (2016). Hälsopsykologi i vården. Stockholm: Natur och Kultur. 256 s. ISBN: 9789127139626

Vetenskapliga artiklar till varje moment meddelas närmare kursstart.

Målgrupp

Legitimerade psykologer med grundläggande teoretisk och praktisk kunskap i KBT.

 

Pris

22 000 kr + moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika. Kurslitteraturen ingår inte och kursdeltagarna ansvarar själva för att skriva ut och ta med åhörarkopior, artiklar och annat material.

Lokal

Centrala Uppsala.

Tid

Kursdagarna pågår 9-16, med paus för lunch 12-13.

Mat

I priset ingår för- och eftermiddagsfika, te och kaffe under kursdagarna. Ange därför eventuell specialkost vid anmälan. Lunch ordnas på egen hand.

Anmälan och kontakt

För anmälan eller frågor, kontakta Katarina Molin på katarina.molin@kbtpsykologerna.com eller telefonnummer 0703-36 68 04. Anmälan är bindande.