Specialistkurs i Beteendemedicin för psykologer

Kursstart VT 2019.

Syfte

Kursen riktar sig till psykologer och andra yrkeskategorier med minst KBT steg I-kompetens som vill fördjupa sina kunskaper inom det beteendemedicinska fältet. Fokus ligger på beteendeanalys, både individuell och multidisciplinär, samt behandling av olika beteendemedicinska besvär. Annat som tas upp är arbete i multidisciplinära beteendemedicinska team, särskilda utmaningar inom beteendemedicinen samt evidensläget för behandling av olika tillstånd. Kursen passar både den som redan arbetar med beteendemedicinsk problematik inom till exempel somatisk vård eller primärvård, och den som är intresserad av att göra det. När det gäller specialistutbildningen för psykologer är kursen ackrediterad som fördjupningskurs inom i första hand inriktningen hälsopsykologi men även inom inriktningen psykologisk behandling, samt för andra inriktningar som breddkurs.

Upplägg

Kursen omfattar åtta heldagar av teori och praktik, uppdelade på fyra tillfällen. Däremellan förväntas deltagarna arbeta på egen hand med läsning och skriftliga uppgifter. Kursen examineras under den sista dagen. Följande moment kommer att ingå:

• Beteendemedicinsk beteendeanalys: teori och praktiska övningar

• Behandling vid långvarig smärta och IBS

• Behandling vid tinnitus och hyperakusis

• Behandling vid stress och insomni

• Behandling vid diabetes och kardiologiska problem

• Att arbeta i team

• Nyheter inom beteendemedicin

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas deltagarna kunna:

1. Redogöra för teoretiska kunskaper inom området beteendemedicin.

2. Utföra beteendemedicinska analyser av patienters problematik.

3. Välja bland olika beteendemedicinska behandlingsmetoder i förhållande till en patients problematik.

4. Redogöra för evidensläget och metoder för utvärdering av behandlingsresultat.

5. Reflektera kring den egna yrkesrollen i förhållande till andra i beteendemedicinska team.

Särskilda lärandemål för psykologer

1. Att kunna redogöra för hur psykologisk kunskap kan bidra till analysen av somatiska problem.

2. Att träna på att vägleda andra i ett beteendemedicinskt team kring beteendeanalys och val av beteendemedicinsk behandlingsmetod.

Omfattning

Kursen omfattar åtta heldagar uppdelade på fyra tillfällen om två heldagar. Totalt ingår 42 lärarledda undervisningstimmar och sex timmar för examination.

Examination
Examinationen är till för psykologer som läser kursen som en del av specialistutbildningen, övriga deltagare kan om de vill medverka som åhörare. Examinationstillfället kommer att bestå av ett seminarium där deltagarna redovisar ett beteendemedicinskt fall, gör en beteendeanalys och presenterar en behandlingsplan samt redogör för evidensen för föreslagen behandling. För godkänd kurs krävs dessutom närvaro och aktivt deltagande vid minst 80 % av momenten, eventuell frånvaro kompenseras med skriftlig uppgift.

Målgrupp

Legitimerade psykologer med grundläggande teoretisk och praktisk kunskap i KBT samt andra yrkeskategorier med minst s k steg I-kompetens i KBT.

Kursansvariga

Monica Buhrman, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut, fil dr

Linda Jüris, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut, med dr
Katarina Molin, leg psykolog

Examinator

Monica Buhrman, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut, fil dr

Kurslitteratur

Suls, J.M., Davidson, K.W., Kaplan, R.M. (2010). Handbook of Health Psychology and Behavioral Medicine. Guilford Publications, 592 s. ISBN: 9781606238950
Artiklar (ca 300 sidor) tillkommer och meddelas närmare kursstart.

Datum

Samtliga dagar kl 9-16, datum meddelas under hösten 2018.

Introduktion. Beteendemedicinska principer. Beteendemedicinsk analys. (KM, MB).

Beteendemedicinsk analys: praktiska övningar (MB, KM).

Behandling vid långvarig smärta och stress, audiologiska besvär (MB, KM).

Behandling sömnproblem, Sömnproblem i kombination med annan beteendemedicinsk problematik (KM, MB).

Behandling vid diabetes och vid kardiologiska problem (TA, EW).

Behandling vid IBS. Stress och utmattning. (BJ, GG).

Att arbeta i team. Genomgång av beteendemedicinska beteendeanalyser (MB).

Examination: PM-seminiarium (KM, MB).

Övriga lärare

BL – Brjánn Ljótsson, leg psykolog, fil dr

EW – Emma Wallin, leg psykolog, doktorand

GG – Giorgio Grossi, beteendevetare, leg psykoterapeut, fil dr

KM – Katarina Molin, leg psykolog

LJ – Linda Jüris, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut, med dr

MB – Monica Buhrman, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut, fil dr

TA – Therese Anderbro, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr

Pris

18 000 kr + moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika. Kurslitteraturen ingår inte och kursdeltagarna ansvarar själva för att skriva ut och ta med åhörarkopior, artiklar och annat material.

Lokal

Kursen äger rum i KBT-Psykologernas lokaler på S:t Olofsgatan 32 E i centrala Uppsala. Lokalen ligger på åtta minuters promenadavstånd från järnvägsstationen.

Anmälan och kontakt

För anmälan eller frågor, kontakta Katarina Molin på katarina.molin@kbtpsykologerna.com eller telefonnummer 0703-36 68 04. Anmälan är bindande.