Specialistkurs i KBT för personer med neuropsykiatrisk problematik

Syfte

Kursen riktar sig till psykologer och andra yrkeskategorier som vill fördjupa sina kunskaper om hur man anpassar sedvanlig kognitiv beteendeterapi för att patienter med neuropsykiatrisk problematik lättare ska kunna delta i behandlingen och få bättre utfall.

Tyngdpunkten i kursen ligger på de specifika problem som kan uppstå när man genomför evidensbaserad psykoterapi med personer som har neuropsykiatriska svårigheter med koncentration, generalisering, flexibilitet, abstraktionsförmåga och perspektivtagande samt hur man kan anpassa behandlingskontakten och behandlingskomponenter för att nå största möjliga engagemang och resultat.

Innehåll

Kursen omfattar 6 undervisningsdagar, uppdelade på tre tillfällen. Däremellan förväntas deltagarna arbeta på egen hand med inläsning och skriftliga uppgifter. Två av kursdagarna utgörs av en workshop med Valerie Gaus som är en internationellt erkänd expert inom området som bjudits in för detta tillfälle. Under övriga kursdagar diskuteras forskningslitteraturen (se nedan), inklusive evidensläget för behandlingsanpassning av psykoterapi för personer med neuropsykiatrisk problematik samt hur man konkret kan anpassa sin egen praktik för den aktuella patientgruppen. Lärare utgörs av forskare och kliniker som själva genom sitt kliniska arbete har kontakt med, och stor erfarenhet av, patientgruppen. Det övergripande målet är att främja deltagarnas kunskap om och förmåga att genomföra evidensbaserad psykologisk praktik för patienter med neuropsykiatrisk problematik.

Examination sker under 1 dag utöver de 6 undervisningsdagarna (planeras utefter antal studenter och kan därför variera i omfattning men varje deltagare närvarar endast vid ett examinationstillfälle) och utgörs av PM-skrivning enligt APA:s vetenskapliga formalia, vilket med fördel gäller PM som skrivs inför specialistarbetet, samt opponering på en annan students PM.

Översiktligt schema VT-2019

18 mars (Dag 1): Kartläggning och bedömning av neuropsykiatrisk problematik inför behandling.

19 mars (Dag 2): Anpassning av KBT för personer med neuropsykiatrisk problematik.

8 april (Dag 3): Anpassning av KBT för personer med neuropsykiatrisk problematik.

9 april (Dag 4): Kombinationsbehandling KBT/Neuro för personer med neuropsykiatrisk problematik.

13 maj (Dag 5): Workshop med Valerie Gaus

14 maj (Dag 6): Workshop med Valerie Gaus

Vecka 23: Examination

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten

Kunskap och förståelse

  • kunna redogöra för de vanligaste svårigheterna som uppstår för personer med autismspektrumstörning generellt och specifikt inom ramen för psykoterapi.
  • ha kännedom om hur man kan anpassa sedvanlig psykoterapi för personer med neuropsykiatrisk problematik.
  • kunna redogöra för och kritiskt granska och värdera studier av behandlingsanpassning inom psykoterapi för personer med neuropsykiatrisk problematik.

Färdighet och förmåga

  • kunna bedöma hur symtom på psykiatrisk samsjuklighet kan ta sig uttryck hos personer med neuropsykiatrisk problematik.
  • kunna anpassa den egna psykoterapeutiska kontakt och behandlingsplaneringen utifrån de behov eller svårigheter som en patient med neuropsykiatrisk problematik kan ha.
  • kunna utvärdera det egna kliniska arbetet med en eller flera personer med neuropsykiatrisk problematik.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kunna ta ställning till, motivera och värdera avsteg från evidensbaserade behandlingsprotokoll för att underlätta behandling för patienter med speciella behov eller problem.
  • kunna iaktta och reflektera över sin egen förmåga att anpassa sedvanlig behandling och sedvanlig patientkontakt till olika patienters behov.

Omfattning

Kursen omfattar 6 undervisningsdagar (heldagar). Totalt ingår 36 lärarledda undervisningstimmar. Examinationen sker på en sjunde dag som planeras tidsmässigt efter hur många studenter som ingår i gruppen, men omfattar minst en timme per student utöver undervisningstimmarna.

Examination

För godkänd kurs krävs närvaro och aktivt deltagande vid minst 80 % av momenten, samt godkänt på skriftlig inlämningsuppgift och på opponering vid examinationen. Inlämningsuppgiften ger deltagaren möjlighet att redovisa att hen uppfyllt lärandemålen genom att hen får redovisa forskningsläget kring anpassning av psykoterapi för personer med neuropsykiatrisk problematik samt hur hen kan anpassa sin egen verksamhet för patientgruppen.

Utvärdering

Kursdeltagarna utvärderar kursen muntligt och skriftligt i samband med avslut.

Målgrupp

Legitimerade psykologer med intresse av att fördjupa sina kunskaper i evidensbaserad praktik och utveckling av sin kliniska verksamhet.

Kursansvarig

Sven Alfonsson, leg psykolog, fil dr, med dr.

Sven Alfonsson ansvarar för det praktiska genomförandet av undervisningen. Han har bred erfarenhet från både forskning och klinisk verksamhet. Han hanterar alla praktiska frågor kring utbildningen, som till exempel anmälningar och intyg.

Övriga lärare

Alla lärare på denna kurs är legitimerade psykologer, psykoterapeuter och/eller disputerade forskare.

Examinator

Gerhard Andersson, leg psykolog, leg psykoterapeut, professor.

Pris

20 000 kr + moms för undervisning samt examinationen (obligatorisk för att inkluderas i specialistutbildning för psykologer).

I priset ingår för- och eftermiddagsfika. Kurslitteraturen ingår inte och kursdeltagarna ansvarar själva för att skriva ut och ta med åhörarkopior, artiklar och annat material.

Lokal

Utbildning äger rum i centrala Uppsala. Mer information om lokal kommer närmare kursstart.

Anmälan och kontakt

För anmälan.

För frågor, kontakta Sven Alfonsson på sven.alfonsson@kbtpsykologerna.com

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.