Specialistkurs i KBT vid neuropsykiatriska tillstånd och psykiatrisk samsjuklighet

Kursen är aktuell för vårterminen 2021.

Syfte

Kursen riktar sig till psykologer som vill fördjupa sina kunskaper om hur man anpassar sedvanlig kognitiv beteendeterapi för att patienter med neuropsykiatrisk problematik, ADHD och autism, lättare ska kunna delta i behandlingen och få bättre utfall. Tyngdpunkten i kursen ligger på de specifika problem som kan uppstå när man genomför evidensbaserad psykoterapi med personer som har neuropsykiatriska svårigheter med koncentration, hyperaktivitet, generalisering, flexibilitet, känsloreglering och perspektivtagande samt hur man kan anpassa behandlingskontakten och behandlingskomponenter för att nå största möjliga delaktighet och resultat.

Innehåll

Kursen omfattar 6 undervisningsdagar, uppdelade på tre tillfällen. Däremellan förväntas deltagarna arbeta på egen hand med inläsning och skriftliga uppgifter. Två av kursdagarna utgörs av en öppen workshop med inbjuden föreläsare. Under övriga kursdagar diskuteras forskningslitteraturen, inklusive evidensläget för behandlingsanpassning av psykoterapi för personer med neuropsykiatrisk problematik samt hur man konkret kan anpassa sin egen praktik för den aktuella patientgruppen. Lärare utgörs av forskare och kliniker som själva genom sitt kliniska arbete har kontakt med, och stor erfarenhet av, patientgruppen. Det övergripande målet är att främja deltagarnas kunskap om och förmåga att genomföra evidensbaserad psykologisk praktik för patienter med neuropsykiatrisk problematik.

Examination sker under 1 dag utöver de 6 undervisningsdagarna och utgörs av PM-skrivning enligt APA:s vetenskapliga formalia samt opponering på annan students PM.

Kursbeskrivningen uppdateras löpande. Kursen ska reackrediteras som specialistkurs hos Psykologförbundet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten

Kunskap och förståelse

  • kunna redogöra för de vanligaste svårigheterna som uppstår för personer med autismspektrumstörning generellt och specifikt inom ramen för psykoterapi.
  • ha kännedom om hur man kan anpassa sedvanlig psykoterapi för personer med neuropsykiatrisk problematik.
  • kunna redogöra för och kritiskt granska och värdera studier av behandlingsanpassning inom psykoterapi för personer med neuropsykiatrisk problematik.

Färdighet och förmåga

  • kunna bedöma hur symtom på psykiatrisk samsjuklighet kan ta sig uttryck hos personer med neuropsykiatrisk problematik.
  • kunna anpassa den egna psykoterapeutiska kontakt och behandlingsplaneringen utifrån de behov eller svårigheter som en patient med neuropsykiatrisk problematik kan ha.
  • kunna utvärdera det egna kliniska arbetet med en eller flera personer med neuropsykiatrisk problematik.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kunna ta ställning till, motivera och värdera avsteg från evidensbaserade behandlingsprotokoll för att underlätta behandling för patienter med speciella behov eller problem.
  • kunna iaktta och reflektera över sin egen förmåga att anpassa sedvanlig behandling och sedvanlig patientkontakt till olika patienters behov.

Omfattning

Kursen omfattar 6 undervisningsdagar (heldagar). Totalt ingår 36 lärarledda undervisningstimmar. Examinationen sker på en sjunde dag som planeras tidsmässigt efter hur många studenter som ingår i gruppen, men omfattar minst en timme per student utöver undervisningstimmarna.

Examination

För godkänd kurs krävs närvaro och aktivt deltagande vid minst 80 % av momenten, samt godkänt på skriftlig inlämningsuppgift och på opponering vid examinationen. Inlämningsuppgiften ger deltagaren möjlighet att redovisa att hen uppfyllt lärandemålen genom att hen får redovisa forskningsläget kring anpassning av psykoterapi för personer med neuropsykiatrisk problematik samt hur hen kan anpassa sin egen verksamhet för patientgruppen.

Utvärdering

Kursdeltagarna utvärderar kursen muntligt och skriftligt i samband med avslut.

Målgrupp

Legitimerade psykologer med intresse av att fördjupa sina kunskaper i evidensbaserad praktik och utveckling av sin kliniska verksamhet.

Kursansvarig

Susanna Grund, leg. psykolog

Susanna Grund  ansvarar för det praktiska genomförandet av undervisningen. Hon har bred erfarenhet från utredning och klinisk verksamhet med personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Hon hanterar alla praktiska frågor kring utbildningen, som till exempel anmälningar och intyg.

Övriga lärare

Alla lärare på denna kurs är legitimerade psykologer, psykoterapeuter och/eller disputerade forskare.

Examinator

Gerhard Andersson, leg psykolog, leg psykoterapeut, professor.

Pris

20 000 kr + moms för undervisning samt examinationen (obligatorisk för att inkluderas i specialistutbildning för psykologer).

I priset ingår för- och eftermiddagsfika. Kurslitteraturen ingår inte och kursdeltagarna ansvarar själva för att skriva ut och ta med åhörarkopior, artiklar och annat material.

Lokal

Utbildning äger rum i centrala Uppsala. Mer information om lokal kommer närmare kursstart.

Anmälan och kontakt

För anmälan och frågor, kontakta Susanna Grund:

susanna.grund@kbtpsykologerna.com

0703-366 878

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.