Neuropsykiatrisk utredning

En neuropsykiatrisk utredning för barn/ungdom innehåller följande steg:

Första samtal

Vi träffas först alla tillsammans för att beskriva och gå genom hur utredningen går till. Ni får chansen att ställa frågor och barnet/ungdomen får chansen att bekanta sig med oss.

Läkarundersökning

Vårdnadshavare och barn får träffa en läkare för en medicinsk bedömning.

Utvecklingsanamnes

Vi träffar vårdnadshavare som får berätta och svara på frågor om sitt barn och dess utveckling från graviditet och framåt. Vi går genom barnets/ungdomens styrkor och svårigheter och de beteenden som upplevs som hindrande för barnet i vardagen.  Vi undersöker också om det finns andra psykiatriska symtom eller psykosocial problematik relevant för utredningen. Detta brukar ta ca 1,5-2 timmar. I en autismutredning görs även en fördjupad intervju gällande socialt samspel.

Skattningsformulär

Du och även ibland ditt barn kommer att få fylla i standardiserade skattningsformulär som är utformade för att fånga upp svårigheter inom det neuropsykiatriska diagnosspektrat. Detta är ytterligare ett tillfälle för dig att få ge din bild av situationen. Även skolan får fylla i skattningsformulär för att vi ska få en bild av hur ditt barn fungerar i skolmiljön.

Psykologiska test

Det görs alltid psykologiska test för att få fram en individuell kognitiv profil över områden som språklig begåvning, icke-språklig begåvning, arbetsminne och bearbetningshastighet. Denna profil kan ge värdefull information om vilka styrkor och svagheter barnet/ungdomen har och därmed vilka åtgärder som kan tänkas behövas framöver. Dessutom är det viktigt att utesluta att de svårigheter barnet har inte beror på begåvningsnivån. I ADHD-utredningar görs även test med avseende på uppmärksamhetsfunktioner och i autismutredningar görs en strukturerad bedömning av socialt samspel.

Bedömning

Läkare och psykolog gör sedan tillsammans en samlad bedömning av den kliniska bilden utifrån informationen från (1) den medicinska bedömningen, (2) utvecklingsanamnesen, (3) skattningsformulären, (4) övriga intervjuer, (5) psykologiska test och (6) beteendeobservationen i samband med testtillfället. Bedömningen kan leda fram till att en neuropsykiatrisk diagnos ställs.

Återkopplingssamtal

När utredningen är färdigställd träffas vi för ett återkopplingssamtal med vårdnadshavare. Resultatet från utredningen presenteras såväl som information om eventuell diagnos och förslag på åtgärder och sätt att ta er vidare. Om barnet är tillräckligt gammalt kan det vara med under återkopplingssamtalet, i annat fall ges om så önskas en separat återkoppling till barnet på en åldersadekvat nivå. Vi erbjuder även återkoppling till skolan i form av ett möte där vi beskriver barnets styrkor och svårigheter och rekommendationer kring hur man bäst kan hjälpa barnet framåt. Material och länktips finns samlat på vår hemsida att ladda ned gratis.

Skriftligt utlåtande

Slutligen sammanfattas resultaten från utredningen samt bedömning och rekommendationer i ett skriftligt utlåtande som går hem till vårdnadshavare. Det är sedan upp till vårdnadshavare att bestämma om skolan skall få ta del av informationen eller inte.

Hur får man hjälp?

Barn- och ungdomspsykiatrin bedriver behandling och omfattande stödverksamhet för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Barnet kan även få hjälp via skolpsykolog eller skolhälsovården.

För mer information, kontakta oss på info@kbtpsykologerna.com