Utredning

Neuropsykiatrisk utredning

Vi utreder ungdomar från 16 år och vuxna med frågeställningar ADHD och autismspektrum. Utredningen görs av psykolog och läkare och innehåller följande:

Bedömningssamtal

Vi träffas först för att göra en bedömning av eventuella neuropsykiatriska symtom och om en utredning ska göras. Om vi går vidare med utredning så få du/ni med er skattningsformulär som används under utredningen.

Läkarsamtal

Vårdnadshavare och ungdom/den vuxne träffar en läkare för en medicinsk/psykiatrisk bedömning. Om de finns somatiska frågor hänvisas man till sin vårdcentral för att utreda vidare.

Utvecklingsanamnes

Vi träffar vårdnadshavare eller den vuxnes anhöriga som får berätta och svara på frågor om sitt barn och dess utveckling från graviditet och framåt. Vi går igenom styrkor och svårigheter och de beteenden som upplevs som hindrande för ungdomen/den vuxne i vardagen.  Vi undersöker också om det finns annan psykosocial problematik som kan vara relevant för utredningen. Detta brukar ta ca 1,5-2 timmar. I en autismutredning görs även en fördjupad intervju gällande socialt samspel.

Skattningsformulär

Ungdomen/den vuxne kommer att få fylla i standardiserade skattningsformulär som är utformade för att fånga upp svårigheter inom det neuropsykiatriska diagnosspektrat. Även anhöriga och skolan får fylla i skattningsformulär för att vi ska få en bild av hur ungdomen/den vuxne fungerar i vardagen.

Psykologiska test

Ibland är det relevant att göra psykologiska test för att få fram en individuell kognitiv profil över områden som språklig begåvning, icke-språklig begåvning, arbetsminne och bearbetningshastighet. Denna profil kan ge värdefull information om vilka styrkor och svagheter ungdomen/den vuxne har och därmed vilka åtgärder som kan tänkas behövas framöver. Dessutom är det viktigt att utesluta att de svårigheter ungdomen/den vuxne har inte beror på begåvningsnivån. I autismutredningar kan det även ingå en strukturerad bedömning av socialt samspel.

Bedömning

Läkare och psykolog gör sedan tillsammans en samlad bedömning av den kliniska bilden utifrån informationen från den medicinska bedömningen, utvecklingsanamnesen, skattningsformulären, övriga intervjuer, psykologiska test och  beteendeobservationen i samband med testtillfället. Bedömningen kan leda fram till att en neuropsykiatrisk diagnos ställs.

Återkopplingssamtal

När utredningen är färdigställd träffas vi för ett återkopplingssamtal. Resultatet från utredningen presenteras såväl som information om eventuell diagnos och förslag på åtgärder och sätt att ta er vidare.  Vi erbjuder även återkoppling till skolan i form av ett möte där vi beskriver ungdomens styrkor och svårigheter och rekommendationer kring hur man bäst kan anpassa miljön.

Skriftligt utlåtande

Slutligen sammanfattas resultaten från utredningen samt bedömning och rekommendationer i ett skriftligt utlåtande som går hem till vårdnadshavare eller den vuxne. Det är sedan upp till vårdnadshavare att bestämma om skolan skall få ta del av informationen eller inte.

Hur får man hjälp?

Barn- och ungdomspsykiatrin bedriver behandling och omfattande stödverksamhet för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ungdomen kan även få hjälp via skolpsykolog eller skolhälsovården. Vuxna kan få vidare stöd av Närvårdsteamet i Uppsala eller Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna. Om det är aktuellt skriver vi remiss.

Vi har erbjuder även psykoedukativa samtal. Psykoedukation innebär att få fördjupad kunskap om vad diagnosen innebär, hjälp att hitta strategier att hantera sina svårigheter. Psykoedukation kan ske enskilt eller tillsammans med närstående. Det är oftast en lämplig insats som ett första steg efter utredningen.

För mer information, kontakta oss på info@kbtpsykologerna.com