Specialistkurs i Vetenskap och evidens – Hur utvärderar man psykologiska interventioner?

Kursen riktar sig till psykologer som vill fördjupa sina kunskaper inom vetenskaplig metod och relevanta statistiska analysmetoder inom klinisk forskning samt lära sig att utvärdera sitt kliniska arbete.

Kursen syftar till att ge psykologer möjlighet att förbereda sig och planera för att genomföra sitt specialistarbete. Tyngdpunkten i kursen ligger på utvärdering av evidensbaserade metoder, kritisk granskning av vetenskaplig litteratur samt att planera och utföra utvärdering av klinisk verksamhet i enlighet med etiska och vetenskapliga principer.

Schema

Datum Tid Innehåll Lärare
Dag 1: 11/1 9-16 Teori om vetenskap

Introduktion till psykologins forskningsmetoder, liksom användningen av statistiska metoder i forskningssammanhang.

Monica Buhrman
Dag 2: 12/1 9-12 Design och metod

Olika designer och metodologiska frågor relevanta för klinisk forskning gås igenom.

Monica Buhrman
13-16 Seminarium: Granska kliniska studier

Tillfälle att träna på kritisk granskning av kliniska studier samt att diskutera detta i grupp.

Gerhard Andersson
Dag 3: 8/2 9-16 Single subject design

Introduktion till och beskrivning av hur Single subject design kan användas vid klinisk forskning samt de statistiska analyser som är tillämpliga vid denna design.

Sven Alfonsson
Dag 4: 9/2 9-16 Utvärdering av klinisk verksamhet

Forsknings- och analysmetoder för att utvärdera den egna verksamheten presenteras. Vidare diskuteras hur resultat kan tolkas och de begränsningar som finns samt vilka slutsatser man kan dra.

Sven Alfonsson
Dag 5: 8/3 9-16 Välja rätt statistisk metod och presentera resultat

Kvantitativa kliniska forskningsmetoder gås igenom. De olika statistiska metodernas begränsningar presenteras och exemplifieras. Vidare redogörs för tolkning och presentation av statistiska analyser.

Monica Buhrman
Dag 6: 9/3 9-16 Utvärdera din egen verksamhet

Studenterna presenterar ett förslag på hur de kan utvärdera den egna verksamheten. Förslagen diskuteras.

Sven Alfonsson
Dag 7: 12/4 9-12 Examination

Presentation av vetenskapligt PM samt opponering på annan students PM.

Monica Buhrman

Sven Alfonsson

Lärandemål

Efter genomförd kurs förväntas deltagarna kunna:

Kunskapsmål

  1. kunna redogöra för principerna bakom psykologisk forskning.
  2. ha kännedom om vanligen förekommande statistiska analysmetoder inom psykologisk forskning. 

Färdighetsmål

  1. ta ställning till, motivera och värdera olika forskningsmetoder samt dra slutsatser på basis av vetenskapligt värde, förankring i aktuell kunskap och samtliga metodaspekter.
  2. kritiskt granska och värdera studier med kvantitativ metod utifrån en given frågeställning samt kunna reflektera kring förbättringar i design och metod.
  3. ta ställning till värdet och lämpligheten av olika designer och metodiska val utifrån de aktuella frågeställningarna.
  4. tillämpa designer avsedda för klinisk utvärdering av psykologisk verksamhet samt tillämpa forskningsmetoder vid psykologiska frågeställningar.
  5. utvärdera det egna kliniska arbetet på ett strukturerat sätt och utifrån kliniska forskningsmetoder. Vidare ta hänsyn till etiska riktlinjer vid planering av studier.

Omfattning

Kursen omfattar 6 undervisningsdagar, uppdelade på tre tillfällen. Totalt ingår 36 lärarledda undervisningstimmar. Däremellan förväntas deltagarna arbeta på egen hand med inläsning och skriftliga uppgifter.

Examination

Examination sker under 1 dag utöver de 6 undervisningsdagarna och utgörs av PM-skrivning enligt APAs  vetenskapliga formalia, vilket med fördel gäller PM som skrivs inför specialistarbetet, samt diskussion och opponering på en annan students PM. För godkänd kurs krävs närvaro och aktivt deltagande vid minst 80 % av momenten, samt godkänt på PM och på opponering vid examinationen.

Målgrupp

Legitimerade psykologer eller andra yrkeskategorier med intresse av att fördjupa sina kunskaper i evidensbaserad praktik och utvärdering av klinisk verksamhet.

Evidensbaserad psykologisk praktik

Gäller enbart för specialistutbildning för psykologer.

Kursansvariga

Monica Buhrman, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut, fil dr.

Lärare

Sven Alfonsson, leg psykolog, leg psykoterapeut, fil dr, med dr.

Examinator

Monica Buhrman, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut, fil dr.

Lokal

Kursen planeras att hållas i Stockholm, Uppsala och Malmö.

Kostnad

22 000 kr + moms för undervisning samt examinationen (obligatorisk för att inkluderas i specialistutbildning för psykologer).

I priset ingår för- och eftermiddagsfika. Kurslitteraturen ingår inte och kursdeltagarna ansvarar själva för att skriva ut och ta med åhörarkopior, artiklar och annat material. Däremot kommer forskningsartiklar att tillhandahållas i digital form för de som saknar tillgång till databaser.

För kompletterande vetenskaplig handledning av någon av våra disputerade lärare erbjuder vi ett paketpris på maximalt sex timmars handledning, vilket arvoderas separat med 6000 + moms.

Anmälan

För frågor, var god kontakta Sven Alfonsson.

Epost: sven.alfonsson@kbtpsykologerna.com

Telefon: 0730415125

Anmälan görs via https://forms.gle/fW5d959p5KmVLKae9

Villkor

Genom anmälan bekräftar jag min plats på utbildningen och accepterar att den är bindande. Plats kan överlåtas till behörig kollega. Kursen kommer att ges om minst 10 stycken deltagare anmält sig. Formen för undervisning och examination kan ändras men meddelas i så fall deltagare minst fyra veckor innan kursstart. Kursen kan ställas in pga större oväntade eller oförutsägbara händelser som omöjliggör att kursen genomförs enligt plan. Jag accepterar även att mina svar och kontaktuppgifter samlas in och sparas i enlighet med EU-direktivet för datainsamling (GDPR). KBTPsykologerna är ansvarig för samtliga uppgifter som behandlas i samband med kontakterna mellan dig och oss. KBTPsykologerna har ett dataskyddsombud som agerar kontaktperson för de registrerade, personal och i samarbetet med Datainspektionen. För ytterligare information vänligen kontakta Linda Jüris på linda.juris@kbtpsykologerna.com

Kurslitteratur

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, D.C.:

American Psychological Association. (272 sidor)

Barker, C., Pistrang, N., Elliot, R. (2015) Research methods in clinical psychology (3rd ed.). Chicester: Wiley. (312 sidor)

Morley, S. (2017). Single case methods in clinical psychology: A practical guide. Routledge.

Hesser, H., & Andersson, G. (2015). Introduktion till metaanalys och systematiska översikter. Studentlitteratur. 

Vetenskapliga artiklar

Wilkinson, L. (1999) Statistical methods in psychology Journals: Guidelines and explanations. American Psychologist, 54, 594-604. 

Barlow, D. H., & Nock, M. K. (2009). Why can’t we be more idiographic in our research? Perspective on Psychological Science, 4, 19-21.

Barlow, D. H., & Hayes, S. C. (1979) Alternating treatments design: one strategy for comparing the effects of two treatments in a single subject. Journal of Applied Behavior Analysis, 12, 199-210.  

Kazdin, A. E. (1999) The meaning and measurement of clinical significance. Journal of Consulting and clinical psychology; 67, 332-339.

Mahrer, B. A. (1978). A reader’s,writer’s and reviewer’s guide to assessing research reports in clinical psychology. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 46, 835-838.

Ytterligare artiklar tillkommer enligt föreläsarnas anvisningar.