Specialistkurs i Vetenskaplig metod för psykologer

Kursen ges i centrala Uppsala med start i november 2018 till och med mars 2019 (se nedan för kursdagar).

Syfte

Denna specialistkurs repeterar metodkurserna från psykologprogrammet, fördjupar kunskapen inom vetenskaplig metod och statistik, gör det lättare för psykologen att vetenskapligt utvärdera sitt kliniska arbete och även att skriva sitt specialistarbete. Inom ramen för denna kurs kan du få handledning i specialistarbetet.

Kursen riktar sig till psykologer och andra yrkeskategorier som vill fördjupa sina kunskaper inom vetenskaplig metod och relevanta statistiska analysmetoder inom klinisk forskning samt lära sig att utvärdera sitt kliniska arbete.
Möjlighet ges att till denna utbildning lägga vetenskaplig handledning med fokus på metod och design gällande det egna specialistarbetet, vilket sker i individuellt format.
Tyngdpunkten i kursen ligger på utvärdering av evidensbaserade metoder, kritisk granskning av vetenskaplig litteratur samt att planera och utföra utvärdering av klinisk verksamhet i enlighet med etiska och vetenskapliga principer.

Upplägg
Kursen omfattar inledningsvis 6 undervisningsdagar, uppdelade på tre tillfällen. Däremellan förväntas deltagarna arbeta på egen hand med inläsning och skriftliga uppgifter. Examination sker under den sista dagen vilken utgörs av PM-skrivning enligt APAs vetenskapliga formalia vilket med fördel gäller PM som skrivs inför specialistarbetet, samt opponering på en annan students PM. Examinationen är främst till för psykologer som läser kursen inom ramen för specialistutbildningen men andra yrkeskategorier som är intresserade av att examineras på kursen är också välkomna att deltaga vid detta tillfälle och även ta del av handledningen.

Datum

12 november
9-16 Teori om vetenskap. Introduktion till psykologins forskningsmetoder, liksom användningen av statistiska metoder i forskningssammanhang.

13 november
9-12 Design och metod. Olika designer och medologiska frågor relevanta för klinisk forskning gås igenom. 13-16 Single subject design. Introduktion till och beskrivning av hur single subject design kan användas vid klinisk forskning samt de statistiska analyser som är tillämpliga vid denna design.

10 december
9-16  Välja rätt statistisk metod och presentera resultat Kvantitativa kliniska forskningsmetoder gås igenom. De olika statistiska metodernas begränsningar presenteras och exemplifieras.Vidare redogörs för tolkning och presentation av statistiska analyser.

11 december
9-16  Utvärdering av klinisk verksamhet. Forsknings- och analysmetoder för att utvärdera den egna verksamheten presenteras. Vidare diskuteras hur resultat kan tolkas och de begränsningar som finns samt vilka slutsatser man kan dra.

14 januari
9-16 Utvärdera din egen verksamhet. Studenterna presenterar ett förslag på hur de kan utvärdera den egna verksamheten. Förslagen diskuteras.

15 januari
9-16 Seminarium: Granska kliniska studier. Tillfälle att träna på kritisk granskning av kliniska studier samt att diskutera detta i grupp.

4 mars
9-16 Examination. Presentation av vetenskapligt PM samt opponering på annan students PM.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas deltagarna kunna:

Kunskapsmål:

1. Kunna redogöra för principerna bakom psykologisk forskning.

2. Ha kännedom om vanligen förekommande statistiska analysmetoder inom psykologisk forskning.

3. Kunna ta ställning till, motivera och värdera olika forskningsmetoder samt dra slutsatser på basis av vetenskapligt värde, förankring i aktuell kunskap och samtliga metodaspekter.

4. Kunna kritiskt granska och värdera studier med kvantitativ metod utifrån en given frågeställning samt kunna reflektera kring förbättringar i design och metod.

5. Kunna ta ställning till värdet och lämpligheten av olika designer och metodiska val utifrån de aktuella frågeställningarna.

Särskilda lärandemål för psykologer:

1. Tillämpa designer avsedda för klinisk utvärdering och övrig psykologisk verksamhet samt tillämpa forskningsmetoder vid psykologiska frågeställningar.

2. utvärdera det egna kliniska arbetet på ett strukturerat sätt och utifrån kliniska forskningsmetoder. Vidare ta hänsyn till etiska riktlinjer vid planering av studier.

3. skriva en vetenskaplig rapport enligt rådande relevanta vetenskapliga riktlinjer (APA s riktlinjer).

Omfattning
Kursen omfattar 6 undervisningsdagar (heldagar) uppdelade på 3 tillfällen om 2 heldagar. Totalt ingår 36 lärarledda undervisningstimmar. Examinationen planeras tidsmässigt efter hur många studenter som ingår i gruppen, men omfattar minst en timme per student.

Examination
För godkänd kurs krävs närvaro och aktivt deltagande vid minst 80 % av momenten, samt godkänt på PM och på opponering vid examinationen.

Målgrupp
Legitimerade psykologer eller andra yrkeskategorier med intresse av att fördjupa sina kunskaper i evidensbaserad praktik och utvärdering av klinisk verksamhet.

Kursvansvariga

Monica Buhrman, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut, fil dr.

Monica har bred erfarenhet från både forskning och klinisk verksamhet. Hon disputerade inom KBT-behandling för långvarig smärta och är nu involverad i behandlingsstudier inom olika fält. Hon arbetar även kliniskt med smärtrehabilitering och handledning av personal. Monica har ansvar för innehållet i denna kurs.

Sven Alfonsson, leg psykolog, fil dr, med dr.

Sven Alfonsson ansvarar för det praktiska genomförandet av undervisningen. Han har bred erfarenhet från både forskning och klinisk verksamhet. Han hanterar alla praktiska frågor kring utbildningen, som till exempel anmälningar och intyg.

 

Examinator
Gerhard Andersson, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut, fil dr, med dr, professor i psykologi

Pris
18 000 kr + moms för undervisning samt examinationen (obligatorisk för att inkluderas i specialistutbildning för psykologer).
I priset ingår för- och eftermiddagsfika. Kurslitteraturen ingår inte och kursdeltagarna ansvarar själva för att skriva ut och ta med åhörarkopior, artiklar och annat material.
För kompletterande vetenskaplig handledning av någon av våra disputerade lärare erbjuder vi ett paketpris på maximalt 6 timmars handledning, vilket arvoderas separat med 6000 + moms.

Lokal

Utbildning äger rum i centrala Uppsala. Mer information om lokal kommer närmare kursstart.

Kurslitteratur

Lars-Göran Öst (2016). Att utvärdera psykoterapi och kritiskt granska psykoterapistudier. Natur & Kultur.

Chris Barker, Nancy Pistrang, Robert Elliot (2015). Research methods in clinical psychology. Wiley-Blackwell.

Anmälan och kontakt
För anmälan eller frågor, kontakta Sven Alfonsson på sven.alfonsson@kbtpsykologerna.com. Anmälan är bindande.